Vraag:

Mijn vrouw is getroffen door een bepaalde ziekte, waardoor zij angst heeft gekregen voor alles en niet in staat is om alleen te blijven.

Een ander zegt dat hij last heeft van hetzelfde probleem: hij is niet in staat om naar de moskee te gaan om het gebed met de gemeenschap te verrichten. Hij vraagt om een geneesmiddel, zodat hij zijn toevlucht niet hoeft te nemen tot waarzeggers en kwakzalvers.

Antwoord:

De eminente Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz, Algemene Moefti van het Koninkrijk van Saoedi-Arabië en hoofd van de Raad van de Grote Geleerden en het Bestuur van Wetenschappelijk Onderzoek en Fatwa’s, maakte duidelijk dat Allah (Verheven is Hij) geen ziekte heeft laten neerdalen zonder hiervoor een geneesmiddel te laten neerdalen dat bekend is bij degenen die het kennen en onbekend is bij degenen die het niet kennen.

De Shaykh zei ook dat Allah (Verheven is Hij) in datgene wat Hij aan Zijn Profeet ﷺ  heeft geopenbaard een genezing heeft gemaakt voor alle kwalen waar de mensen aan lijden, zowel de lichamelijke als de geestelijke ziekten. Allah heeft de dienaren daarmee profijt gegeven en veel goeds heeft daardoor plaatsgevonden, waarvan alleen Allah (de Almachtige en Majesteitelijke) op de hoogte is.

De Shaykh maakte duidelijk dat de mens blootgesteld kan worden aan bepaalde zaken als gevolg van een oorzaak, waardoor er een angst en vrees in hem opkomen terwijl er geen duidelijke oorzaak bekend is.

Verder benadrukte de Shaykh dat Allah in datgene wat Hij heeft geopenbaard via de tong van Zijn Profeet ﷺ  een goedheid, veiligheid en geneesmiddel heeft gemaakt.

De Shaykh adviseerde de vraagstellers en anderen om de wettige gedachtenissen te gebruiken die Allah (Verheven is Hij) heeft toegestaan, waardoor er veiligheid, rust, kalmte van de ziel en bescherming tegen de listen van de Satan zullen plaatsvinden. Daartoe behoort het reciteren van Aayat al-Koersie (Soerat al-Baqarah 2:255). De eminente Shaykh Ibn Baaz beschreef Aayat al-Koersie als het machtigste en meest voortreffelijke vers in het Boek van Allah (de Almachtige en Majesteitelijke). Dit is vanwege het monotheïsme en de zuivere toewijding aan Allah (Verheven is Hij) die het bevat, de verduidelijking van Zijn Grootheid, dat Hij de Levende en de Instandhouder is, dat Hij de Bezitter van alle zaken is en dat niets zich tegen Hem kan verzetten.

De Shaykh ging verder door te zeggen dat wanneer iemand dit vers na elk gebed reciteert, dit hem zal beschermen tegen elk kwaad, evenals degene die het reciteert bij het slapengaan.

Hij haalde de authentieke overlevering van de Profeet ﷺ  aan dat er over degene die dit vers leest bij het slapengaan een waker wordt aangesteld en geen duivel hem kan benaderen totdat de ochtend aanbreekt. (Sahieh al-Boekhaarie, 3033)

De Shaykh droeg de bange persoon op om Aayat al-Koersie te reciteren na elk gebed en voor het slapengaan. Hij zei:  ‘Zijn hart zal tot rust komen en hij zal niets ondervinden waar hij een hekel aan heeft met de Wil van Allah. Dit is indien hij de Profeet ﷺ  gelooft in datgene wat hij heeft gezegd, zijn hart daar rust bij vindt en hij ervan overtuigd is dat de woorden van de Profeet ﷺ  waarheid zijn en daar geen twijfel aan is.’

Ook benadrukte de Shaykh dat Allah (Verheven is Hij) de moslimman en moslimvrouw heeft aangespoord om na elk gebed Soerat al-Ikhlaas (112), Soerat al-Falaq (113) en Soerat an-Naas (114) te reciteren. De Shaykh zei hierover:  ‘Dit behoort ook tot de oorzaken van veiligheid en bescherming tegen elk kwaad. Bovendien is Soerat al-Ikhlaas (112) gelijk aan een derde van de Koran.’

De eminente Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz wees erop dat men deze drie hoofdstukken driemaal dient te reciteren na het ochtendgebed (fadjr) en het vooravondgebed (maghrib) en dat dit authentiek van de Boodschapper van Allah ﷺ  is overgeleverd.

Vervolgens wees de Shaykh erop dat het tot de zaken die leiden tot veiligheid, welzijn, rust en bescherming tegen elk kwaad behoort dat men in de ochtend en de avond driemaal toevlucht zoekt bij de Volmaakte Woorden van Allah tegen het kwaad dat Hij heeft geschapen, door te zeggen:

( أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ )


Uitspraak:
‘A’oedhoe bi kalimaatillaahit taammaati min sharri maa khalaq.’

Betekenis:  ‘Ik zoek mijn toevlucht bij de volmaakte Woorden van Allah tegen het kwaad dat Hij heeft geschapen.’

(Sahieh Moeslim, 2708)

Hij verduidelijkte dat de overleveringen erop wijzen dat dit tot de oorzaken van het welzijn behoort. Verder raadde de Shaykh aan om in de ochtend en de avond driemaal het volgende te zeggen:

( بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ )

Uitspraak: ‘Bismillaahil ladhie laa yadoerroe ma’asmihie shay-oen fil ardi wa laa fis samaa-, wa hoewas samie’oel ‘aliem.’

Betekenis:  ‘In de Naam van Allah, Degene in Wiens Naam niets op aarde of in de hemel enig kwaad kan doen. En Hij is de Alhorende, de Alwetende.’

(Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 655)

De Shaykh zei: ‘De Profeet ﷺ  vertelde dat degene die dit driemaal in de ochtend zegt, door niets kwaad kan worden gedaan totdat de avond valt en dat degene die dit driemaal in de avond zegt, door niets kwaad kan worden gedaan totdat de ochtend aanbreekt.’

Vervolgens zei de Shaykh:  ‘Al deze gedachtenissen en smeekbeden uit de Koran en de profetische overleveringen behoren tot de oorzaken van veiligheid en bescherming tegen elk kwaad.’

Ten slotte spoorde de eminente Shaykh alle gelovige mannen en vrouwen aan om deze smeekbeden en gedachtenissen op de daarvoor bestemde tijden te reciteren en om hieraan vast te houden. Tezamen hiermee dienen zij gerust te zijn en te vertrouwen op hun Heer (Verheven is Hij), Degene Die alles omvat, Degene Die Kennis heeft van alle dingen en Degene Die Macht heeft over alle dingen. Er is niemand die het recht heeft aanbeden te worden behalve Hij en er is geen andere Heer naast Hem. Hij is Degene Die baat en schaadt en Hij is de Bezitter van alle dingen, de Almachtige en Majesteitelijke.

Imam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

(Madjmoe’ Fataawaa wa Maqaalaat Ibn Baaz, 9/411)

* Wij adviseren iedereen die ziek is om een arts te raadplegen om vast te stellen of het gaat om een lichamelijke of psychische ziekte. Vele mensen denken dat ze ‘bezeten’ zijn, terwijl er vaak sprake is van een psychische ziekte. Mocht je behoefte hebben aan een psycholoog, dan adviseren wij altijd om een islamitische psycholoog te nemen, omdat die jou beter zal begrijpen.

Het is uiteraard enorm aangeraden om roeqyah over jezelf te doen. De kracht van de Koran mag niet worden onderschat. Ook is het aangeraden om veel smeekbeden te verrichten. Keer je als eerste altijd tot Allah. Hij is degene die jou beschermt en geneest. Allah weet het beter.