Minimalisme betekent minder producten aanschaffen en meer aandacht schenken aan het leven. Minder aandacht aan apps waar je verslaafd aan bent en meer aandacht schenken aan vriendschap, gezondheid, persoonlijke groei, etc.
 
Juist in deze tijd is het belangrijk om minder aan je smartphone te zitten en meer aandacht te schenken aan jouw sociale contacten. Apple en Android (Google) spelen hierop in door extra functies in hun smartphones toe te voegen, waardoor je minder geneigd bent om lang achter je smartphone te zitten.
 
We worden overspoeld door producten van grote bedrijven die miljoenen spenderen om het menselijke brein te manipuleren. Het voornaamste doel is massaconsumptie. Kopen en nog eens kopen. Vaak heb je de producten niet eens nodig. Amazon, AliExpress, Primark (en vele andere bedrijven) spelen hier goed op in.

Wat heeft de profeet Mohammed (sallallaahoe ’alayhi wa sallam) ons geleerd?

 De edele metgezel ‘Oemar ibn al-Khattaab moest huilen, omdat hij de profeet (sallallaahoe ’alayhi wa sallam) zag liggen op een simpele mat van palmbladeren. Onze geliefde profeet (sallallaahoe ’alayhi wa sallam) vroeg hem wat hem liet huilen. ‘Oemar antwoordde dat de koningen van de Perzen en de Romeinen in rijkdom leven en de profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) in armoede. Daarop zei de profeet (sallallaahoe ’alayhi wa sallam) een machtige zin: ‘Wil je dan niet dat voor hen het wereldse leven is en voor ons het hiernamaals?’ (Al-Boekhaarie, 4913)

Dankbaarheid

Dankbaarheid is o zo belangrijk. Wij worden letterlijk overspoeld met gunsten van Allah. Gunsten zoals rijkdom, kleding, veiligheid, gezondheid, voedsel, persoonlijke vrijheden, technologie en zo veel meer. Voor ons is het vanzelfsprekend. Het merendeel van de mensheid leeft op dit moment nog steeds in armoede. Miljoenen mensen hebben niet eens toegang tot zuiver drinkwater. Zeg alhamdoe lillaah, alle lof is aan Allah. Dit zouden we de hele dag door moeten zeggen. Alhamdoe lillaah voor alle gunsten. Allah zegt in Soerat al-Baqarah (2:152): ‘Wees Mij dankbaar en wees Mij niet ondankbaar.’

Doorlopende liefdadigheid

Het ultieme doel is om met volle bagages naar het hiernamaals te vertrekken. Net zoals in onze vakanties, waarbij we tig kilo’s meenemen. Staan wij hier bij stil? In plaats van de nieuwste kleding, schoenen, horloge, televisie, smartphone of computer te kopen, is het misschien juist verstandiger om dat geld te investeren. Je hebt zoveel mogelijkheden. Help jouw arme familie, kennis of vriend. Bevrijd iemand van schulden of van een lening. Deze persoon zal immens blij worden! Dit is ook een enorm grote daad bij Allah.
 
Investeer in een doorlopende liefdadigheid en bouw een waterput. Maak personen onafhankelijk door te investeren in producten en kennis. Een bekend gezegde luidt: “You give a poor man a fish and you feed him for a day. You teach him to fish and you give him an occupation that will feed him for a lifetime.” Investeer in islamitische kennis, etc. etc. Investeer vooral in mensen in jouw omgeving en combineer dit met islamitische kennis in de vorm van boekjes, usb sticks (met bijv. koran of lezingen), druk dua (smeekbeden) stickers en deel ze gratis uit! De mogelijkheden zijn eindeloos. 

Zakat

Allah zegt: ‘Degenen die goud en zilver verzamelen en deze niet uitgeven op de weg van Allah, verkondig hun een pijnlijke bestraffing. Op de Dag dat deze zullen worden verhit in het vuur van de Hel, waarna hun voorhoofden, hun zijden en hun ruggen hiermee zullen worden geschroeid. Dit is wat jullie voor jezelf hebben verzameld, proef daarom datgene wat jullie verzamelden!’ (Soerat at-Tawbah 9:34-35)
 
Dit zijn verzen die wij niet vaak genoeg horen. Dit is de harde werkelijkheid. Wees geen persoon die allen maar geld verzamelt. Wees geen gierigaard. Maak een budget van datgene wat je nodig hebt en besteed een x percentage aan liefdadigheid. Je krijgt het dubbel en dwars terug.
 
De Profeet (sallallaahoe ’alayhi wa sallam) hield enorm veel van de armen en behoeftigen. Hij zei: ‘O Allah! Laat mij leven als een behoeftige. Laat mij sterven als een behoeftige. Verzamel mij op de Dag der Opstanding in de groep van de behoeftigen.’ (Sahieh at-Targhieb, 3192)
 
Onze harten zijn enorm gehecht geraakt aan deze tijdelijke wereld. Misschien omdat we te weinig in contact komen met de behoeftigen en de armen. Wanneer was de laatste keer dat jij iets voor een arme hebt gedaan? In real life, niet door een x bedrag te doneren aan een of andere organisatie. Dat heeft namelijk zoveel effect op je hart.
 
Tip: als je op vakantie bent, spreek met je dierbaren af om 1 dag te besteden aan een goed doel. Help de behoeftigen, armen, bejaarden, weeskinderen, etc. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Waardevol advies

Een engel gaf een waardevol advies aan Dhoel Qarnayn (hij was een rechtvaardige koning). Een advies dat wij in deze tijd hard nodig hebben. Onze harten zijn namelijk zo hard geworden als de rotsen van de bergen.
 
De engel zei: ‘Maak je geen zorgen om morgen. Verricht vandaag omwille van morgen. Als Allah jou wereldse bezittingen of macht geeft, raak hierom dan niet verheugd. Als Allah jou iets hiervan ontzegt, treur hier dan niet om. Ga uit van de Goedheid van Allah. Plaats jouw hand op jouw hart; datgene wat jij voor jezelf wenst, wens dat dan ook voor jouw broeder. Wees zacht en vriendelijk voor vriend en vijand en wees geen hardnekkige tiran.’ (Az-Zoehd van Ibn Abid Doenya)
 
Duidelijke woorden toch? Stress niet om morgen. Focus je op vandaag. Denk het goede over Allah! Wens voor je broeders en zusters wat je voor jezelf wenst. Laten we hier allemaal naar streven. Een engel verricht speciaal voor jou smeekbeden als jij een smeekbede verricht voor je broeder of zuster. Wees lief, zacht, verdraagzaam, vriendelijk, behulpzaam en wees geen wild beest. Moge Allah ons de kracht schenken om deze adviezen toe te passen in ons leven. Aamien!

Sahaabah

De edele metgezellen (Sahaabah) zijn zoals de sterren. Schitterend en uniek. Waarom? De edele metgezel ‘Abdoellaah ibn Mas’oed gaf hier een mooi antwoord op. Hij zei: ‘Zij onthielden zich meer van deze wereld dan jullie en zij verlangden meer naar het hiernamaals dan jullie’. (Hilyat al-Awliyaa)
 
Staan wij stil bij wat het paradijs werkelijk inhoudt? Allah zegt: ‘Maar jullie verkiezen het wereldse leven. Terwijl het hiernamaals beter en blijvender is.’ (Soerat al-A’laa 87:16-17)

Het paradijs

In het paradijs zijn rivieren van water, melk, honing en wijn. Jazeker, wijn is toegestaan in het paradijs! Vliegende paarden. Prachtige paleizen van parels en diamant. Bouwstenen van goud en zilver. Cement van zuivere muskus. Kiezelsteentjes van parels en robijnen. Tienduizenden bedienden. Lekker eten (all you can eat). Prachtige sieraden. Oogverblindende kleding. Vraag en je krijgt het. Wie er binnengaat, zal genieten en geen verdriet of pijn kennen. Eeuwig leven en nooit sterven. Naar Allah kijken en met Hem spreken. Eeuwige gelukzaligheid, nooit meer ellende! En dit voor altijd!
 
Allah zegt: ‘Gezichten (van de mensen van het paradijs) zullen op die Dag stralen. Lachend, verheugd.’ (Soerat ‘Abasa 80:38-39)
 
De profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) zei: ‘Er is geen boom in het paradijs of de stam ervan is van goud.’ (Sahieh at-Targhieb, 3732)
 
Soebhaanallaah, als dit alleen al om de stam van de boom gaat, hoe zit het dan met de rest?
 
Allah zegt: ‘Hij (Allah) zal hen vanwege hun geduld belonen met het paradijs en met zijde. Leunend daarin op rustbanken. Zij zullen daarin geen zon en geen kou zien.’ (Soerat al-Insaan 76:12-13)
 
In het paradijs is alles perfect. Alles wat jij wenst, krijg jij. We klagen hier vaak over het weer, in het paradijs krijg je het ideale klimaat. Wat doe je als je honger krijgt in het paradijs? Instant service! Witte vogels vliegen naar je toe. Alle soorten eten zul je daar treffen.
 
Als jij je eerste voetstap in het paradijs zet, word je tegemoetgekomen door 70.000 bedienden die als parels zijn. Yaa Salaam, wat een pracht staat ons te wachten in shaa Allaah!
 
Dit is de laagste persoon die het paradijs zal binnentreden. ‘De laagste van alle mensen van het paradijs is een persoon die tienduizend bedienden aan zijn zij heeft staan. Elk van deze bedienden heeft twee schalen bij zich: een schaal van zilver en een schaal van goud. Elke schaal bevat een maaltijd die in geen van de andere schalen te vinden is. (Sifat al-Djannah van Ibn Abid Doenya)
 
Als dit de laagste persoon is, wat gaat de hoogste persoon dan krijgen!
 
Dit zijn de werkelijke inwoners van het paradijs. Laten we ons best doen om tot hen te behoren. ‘Zij (de bewoners van het paradijs) geven het voedsel waar zij van houden aan een arme, een wees en een krijgsgevangene.’ (Soerat al-Insaan 76:8)
 
1) Zij geven voedsel aan armen.
2) Zij geven voedsel aan wezen.
3) Zij geven voedsel aan krijgsgevangenen.
 
Denk hierover na. Allah noemt een krijgsgevangene na een arme en een wees. Iemand die tijdens oorlog naar je toe kwam om jou te doden! Wees goed voor jouw vijand, dan zal jouw vijand jouw vriend worden. Allah zegt: ‘De goede daad en de slechte daad zijn niet gelijk. Weer het slechte af met datgene wat beter is, dan zal degene met wie jij vijandschap hebt veranderen in een nabije vriend.’ (Soerat Foessilat 41:34)

Prachtige profetische overlevering

Ik wil het niet te lang houden, dus ik ga nu afsluiten in shaa Allaah. Ik wil een prachtige profetische overleving met jullie delen, een overlevering die ons het paradijs garandeert.
 
De profeet Mohammed (sallallaahoe ’alayhi wa sallam) zei: ‘Het paradijs is gegarandeerd voor degene die: 1) de mensen voedt, 2) (de) vrede(groet) verspreidt, 3) mooie woorden spreekt.’ (Sahieh at-Targhieb, 2690)
 
De islam is zo makkelijk, maar helaas maken wij het moeilijk. Laten we ons best doen om onze band te verbeteren met de Schepper van het Universum. Allah, de Koning der Werelden. Focus daarna op je gebed en de rest van de pilaren van de Islam.
 
De boodschapper van Allah (sallallaahoe ’alayhi wa sallam) zei het volgende tijdens de afscheidsbedevaart: ‘Wees jullie bewust van Allah. Bid jullie vijf gebeden. Vast jullie maand (Ramadan). Sta de armenbelasting (Zakat) over jullie bezittingen af. Gehoorzaam jullie leiders (in het goede). Dan zullen jullie het paradijs van jullie Heer binnengaan.’ (As-Silsilah as-Sahiehah, 867)
 
Moge Allah onze doenya (wereldse) zaken rechtzetten, ons de kracht schenken om de aakhirah (hiernamaals) als hoofdzorg te nemen, onze harten zuiveren van alle ziekten, ons een levend hart schenken dat Allah dag en nacht gedenkt, ons een prachtig karakter schenken, onze kennis omzetten in oprechte en geaccepteerde daden, ons een paradijselijk gebed schenken, ons de zoetheid van de Koran schenken in woord en daad, ons allemaal vergeven en ons verzamelen in de hoogste graden van al-Firdaws in het Paradijs met al onze dierbaren en de allerdierbaarste, de profeet Mohammed (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam). Aaaaamien!
 
Abdelaziz