Gedurende zijn hele leven kwam de Profeet Mohammed ﷺ op voor de rechten van de vrouwen. 1400 jaar geleden beschouwden de meeste samenlevingen de vrouw als een tweederangsburger. Eeuwen later voerde Europa hete debatten om vast te stellen of de vrouw überhaupt wel een ziel had. In tegenstelling tot dit alles onderwees de Profeet Mohammed ﷺ de gelijkheid van man en vrouw.

De Profeet Mohammed ﷺ zei: ‘De vrouwen zijn niets anders dan wederhelften van de mannen.’
(Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah (Reeks van Authentieke Overleveringen) van Imam al-Albaanie, 2863)

In de tijd van de Profeet Mohammed ﷺ hadden de vrouwen de gewoonte om hem te raadplegen in politieke, religieuze, economische, sociale en persoonlijke zaken. Soms hadden zij openhartige discussies met hem, waarin zij hun opinies krachtig naar voren brachten. Nooit ontmoedigde de Profeet ﷺ hen. In plaats daarvan luisterde hij altijd aandachtig naar hun problemen en probeerde hij hen tevreden te stellen.

Een jonge maagd kwam naar de Profeet ﷺ en zij vertelde hem dat haar vader haar buiten haar wil had uitgehuwelijkt. Daarop stelde de Profeet ﷺ haar voor de keuze (om het huwelijk voort te zetten of het af te zeggen).’
(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 2096)

Naast het feit dat de Profeet ﷺ de vrouw het recht gaf om te beslissen over haar eigen huwelijk, gaf hij haar ook het recht om een ongeslaagd huwelijk tot een eind te brengen.

Wat betreft het recht van de vrouw om te werken, moet er gezegd worden dat de Islam haar rol in de samenleving als moeder en echtgenote als de meest belangrijke beschouwt. Deze nobele en vitale rol, die de toekomst van de naties vormt, kan niet worden gekleineerd of geminacht. Toch ontzegt de Islam de vrouw niet het recht om te werken, vooral in posities die bij haar aard passen en waarin de samenleving haar het hardst nodig heeft.

De Profeet Mohammed ﷺ gaf de vrouw het recht om haar bezit en rijkdom te houden, ongeacht of zij dit nu had verdiend of had geërfd. Hij gaf haar het recht om te bezitten, te kopen, te verkopen en elke soort van financiële transactie te ondernemen zonder enige voogdij of beperkingen. Dit recht ondergaat geen verandering, of zij nu getrouwd of ongetrouwd is. Daarnaast gaf de Profeet ﷺ de vrouw het recht om te erven, nadat zij zelf een object van erfenis was.

De Profeet Mohammed ﷺ gaf aan dat degene die de vrouwen eert, respecteert en op een achtenswaardige wijze met hen omgaat, tot de besten der mensen behoort. Degene die de vrouwen daarentegen mishandelt, valselijk beschuldigt, beledigt, slaat of vernedert, is zondig en verdorven in de ogen van Allah. Daarom spoorde de Profeet ﷺ de mannen aan om zachtaardig en vriendelijk voor de vrouwen te zijn.

‘Amr ibn al-Ahwas vertelde dat de Profeet ﷺ in zijn toespraak tijdens de Afscheidsbedevaart het volgende zei: ‘Let op! Ik draag jullie op om de vrouwen goed te behandelen, aanvaard dus mijn advies.’
(Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 1163)

Hij droeg hen op om de vrouwen goed te behandelen, hun rechten te respecteren, aandacht te geven aan hun gevoelens en elk soort kwaad jegens hen te vermijden.

Aboe Hoerayrah vertelde dat de Profeet ﷺ zei: ‘De gelovigen met het meest volmaakte geloof zijn degenen die het beste karakter hebben en de besten onder jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun vrouwen.’
(Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 2660)

Aboe Hoerayrah vertelde dat de Profeet ﷺ zei: ‘O Allah! Ik waarschuw de mensen tegen het verwaarlozen van het recht van de twee zwakkeren: de wees en de vrouw.’
(Sahieh Soenan Ibn Maadjah, 2982)

Bron: ‘Het verheven karakter van de Profeet Mohammed ﷺ’ van Ridouane Mallouki

Kind

Kennis

Tot op de dag van vandaag wordt vele vrouwen het recht op educatie ontzegd. Dit is niet alleen onrechtvaardig, maar het heeft ook een slecht gevolg op de toekomstige generaties. De Profeet Mohammed ﷺ besefte dat de moeders de belangrijkste bron van onderwijs voor de kinderen vormen en daarom maakte hij educatie verplicht voor iedereen.

Hij ﷺ zei: ‘Het opdoen van kennis is een verplichting voor iedere moslim (man en vrouw).’
(Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 72)

De Profeet Mohammed ﷺ maakte een dag in de week vrij waarop de vrouwen de gelegenheid werd gegeven om direct van hem te leren.

Een vrouw kwam bij de Profeet ﷺ en zei: ‘O Boodschapper van Allah! De mannen zijn ervandoor gegaan met jouw leringen. Maak daarom een dag voor ons vrij waarop wij naar jou toe komen, zodat jij ons onderwijst van datgene wat Allah jou heeft onderwezen.’ De Profeet ﷺ antwoordde: ‘Verzamel jullie op die en die dag en die en die plaats.’ Zodoende verzamelden zij zich. Daarop kwam de Profeet ﷺ bij hen en hij onderwees hen van datgene wat Allah hem had onderwezen.
(Sahieh al-Boekhaarie, 7310; Sahieh Moeslim, 2633)

Het is geen verrassing om te weten dat ‘Aaishah – de vrouw van de Profeet Mohammed ﷺ – beschouwd wordt als één van de grootste geleerden uit de islamitische geschiedenis.

Kristal

De Profeet Mohammed ﷺ was altijd bezorgd om het welzijn van de vrouwen en hij beschreef hen als kristal. Eens was hij op reis. Een knecht genaamd Andjashah leidde de kamelen waar de vrouwen op zaten en hij neuriede, waardoor de kamelen sneller begonnen te lopen. Daarop zei de Profeet ﷺ tegen hem: ‘Rustig aan in het voorleiden van het kristal (d.w.z. de vrouwen)!’

Volgens een andere overlevering zei hij: ‘Wees voorzichtig met het kristal, o Andjashah. Moge Allah jou barmhartig zijn!’
(Sahieh al-Boekhaarie, 6209-6210)

Dochters

In het pre-islamitische Arabië werden meisjes gezien als een last en daarom was het een gewoonte om hen levend te begraven. De Profeet Mohammed ﷺ bestreed dit kwade gebruik en hij verklaarde deze misdaad tot moord. In tegenstelling tot het verdorven gebruik van de pre-islamitische Arabieren om hun dochters levend te begraven, onderwees de Profeet Mohammed ﷺ dat degene die zijn dochters op een goede wijze grootbrengt en goed behandelt, beschermd zal worden tegen de Hel.

De Profeet Mohammed ﷺ zei: ‘Wanneer iemand enige meisjes onder zijn hoede heeft en hen op een goede wijze behandelt, zullen zij een bescherming voor hem zijn tegen de Hel.’
(Sahieh al-Boekhaarie, 5995; Sahieh Moeslim, 2629)

Koningin

De Islam heeft de man verantwoordelijk gemaakt voor zijn vrouw. Hij werkt omwille van haar. Hij dient te zwoegen om haar te voeden en te kleden. Wanneer zij ziek is, moet hij alles doen wat hij kan om ervoor te zorgen dat zij beter wordt. Wanneer zij iets nodig heeft, dient hij haar dit te geven. Terwijl zij thuis zit. De man is verplicht om over haar uit te geven en haar te hoeden. Hij dient zelfs haar eer en haar leven te beschermen.

De ware status van de vrouw

Wanneer ze een dochter is, opent ze een poort van het Paradijs voor haar vader.
Wanneer ze een echtgenote is, vervult ze de helft van de religie voor haar echtgenoot.
Wanneer ze een moeder is, ligt het Paradijs onder haar voeten.
Als iedereen de ware status van de vrouw in de Islam zou kennen, zouden zelfs de mannen wensen dat zij vrouwen waren!