Wat betekent tayammoem?

Tayammoem is het vegen met aarde over het gezicht en de handen in plaats van de kleine of grote rituele wassing te verrichten.
(Fath al-Baarie van Imam Ibn Hadjar, 1/432)

Wanneer is de tayammoem toegestaan?

1. Wanneer men niet over water beschikt.
(Soerat an-Nisaa- 4:32)

Hiertoe behoren ook de volgende gevallen:

als het water zich op een verre afstand bevindt; als het water zich in een diepe put bevindt en men niet in staat is om het te bereiken; als een gevaarlijk roofdier zich bij het water bevindt; als een vijandig mens zich bij het water bevindt; als men het water nodig heeft om te drinken, te koken, een onreinheid te verwijderen, enz. (Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah, 1/233)

2. Wanneer men vreest om geschaad te worden door het gebruiken van water vanwege een ziekte, wond of hevige kou en men niet in staat is om het water op te warmen.
(Irwaa- al-Ghaliel van Imam al-Albaanie, 154)

Hoe verricht je de tayammoem?

1. Heb de intentie in je hart.
(Sahieh al-Boekhaarie, 1; Sahieh Moeslim, 1907)

2. Zeg  ‘Bismillaah’ , oftewel: ‘In de Naam van Allah.’
(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 92)

3. Sla eenmaal met je handen op reine aarde.
(Sahieh al-Boekhaarie, 338; Sahieh Moeslim, 368)

4. Blaas het zand weg dat eventueel aan je handen kleeft of klopt het af.
(Idem)

5. Veeg met je handen over je gezicht en je handen.
(Idem)

Wat verbreekt de tayammoem?

1. Alle dingen die de kleine rituele wassing (woedoe) verbreken.
(Al-Moehallaa van Imam Ibn Hazm, 333)

2. Het vinden van water en de mogelijkheid dit te gebruiken.
(Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 107)

Enkele nuttigheden met betrekking tot de tayammoem

1. In de tayammoem dien je slechts eenmaal op aarde te slaan. Wat betreft de overleveringen waarin vermeld staat dat je tweemaal dient te slaan, deze zijn zwak.
(Irwaa- al-Ghaliel van Imam al-Albaanie, 1/185)

2. De tayammoem is een plaatsvervanger van de grote en kleine rituele wassing als er geen water beschikbaar is. Degene die de tayammoem verricht, kan dus zoveel gebeden verrichten als hij wil, zowel verplichte als vrijwillige gebeden. Men hoeft niet per se te wachten met het verrichten van de tayammoem tot de gebedstijd aanbreekt, noch maakt het verstrijken van de gebedstijd de tayammoem ongeldig.
(Madjmoe’ Fataawaa Ibn Taymiyyah, 21/436)

3. De aarde waarmee men de tayammoem verricht, dient rein te zijn.
(Soerat an-Nisaa- 4:32)

4. Het is voor degene die de tayammoem heeft verricht, toegestaan om anderen die de kleine rituele wassing (woedoe) hebben verricht  te leiden  in gebed .
(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 423)

5. Wanneer iemand de tayammoem verricht, het gebed verricht en vervolgens de mogelijkheid heeft om water te gebruiken, hoeft hij dit gebed niet opnieuw te verrichten; zelfs als de tijd van dit gebed nog niet verstreken is.
(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 327)

6. Er is geen specifieke afstand voor het zoeken naar water. Men dient echter te zoeken naargelang het vermogen en de tijd die men heeft om het gebed te verrichten.
(Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah, 1/251)

7. Degene die over een hoeveelheid water beschikt die niet voldoende is om de volledige kleine rituele wassing te verrichten, dient dit te gebruiken en de rest af te maken met de tayammoem.
(Nayl al-Awtaar van Imam ash-Shawkaanie, 1/329)

8. Degene die niet de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van water of aarde, dient in deze toestand het gebed te verrichten.
(Fath al-Baarie van Imam Ibn Hadjar, 1/440)

9. Het is voor degene die geen water tot zijn beschikking heeft niet verboden om geslachtsgemeenschap te hebben met zijn vrouw. Het is voor hem toegestaan gemeenschap te hebben en vervolgens de tayammoem te verrichten.
(Al-Awsat van Imam Ibn al-Moendhir, 2/17)

(Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah al-Moeyassarah (Vereenvoudigde Fiqh Encyclopedie) van Shaykh Hoesayn al-‘Awaayshah (bekende student van Imam al-Albaanie), 1/221-259)