Het Geloof

Het Geloof (Iemaan) is ijdele hoop, maar het is datgene wat zich in het hart heeft gevestigd en bevestigd wordt door de daden. Het geloof bestaat uit woorden, daden en overtuiging. Het neemt toe door gehoorzaamheid aan Allah en neemt af door ongehoorzaamheid aan Allah.

Het Geloof heeft zijn vruchten in het wereldse leven en in het Hiernamaals waar zijn mensen profijt van hebben, onder andere:

1- Een gelukkig leven en rust in het hart. Dit is alleen voor de mensen van het Geloof.

Allah – Verheven is Hij – zegt: ‘Wie goede daden verricht, man of vrouw, terwijl die een gelovige is: die zullen Wij zeker een gelukkig leven geven en Wij zullen hen zeker belonen volgens het beste wat zij verrichtten.’ [Soerat an-Nahl 16:97]
En Hij – Verheven is Hij – zegt: ‘Degenen die geloven en wier harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Zeker, door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.’ [Soerat ar-Ra’d 13:28]

Om deze reden zei één van de voorgangers: “Als de koningen en de prinsen zouden weten wat voor gelukkig leven wij leiden, dan zouden zij ons hierom slaan met de zwaarden!”

2- De Satan heeft geen macht over de mensen van het Geloof.

Allah – Verheven is Hij – zegt: ‘Zeker, hij heeft geen macht over degenen die geloven en op hun Heer vertrouwen. Zijn macht is alleen over degenen die hem gehoorzamen en hem als beschermer nemen en degenen die partners aan Hem toekennen.’ [Soerat an-Nahl 16:99-100]

3- Allah – de Almachtige en Majesteitelijke – neemt de verdediging van de mensen van het Geloof op zich.

Hij – Verheven is Hij – zegt: ‘Zeker, Allah verdedigt degenen die geloven.’ [Soerat al-Haddj 22:38]

En Hij – Verheven is Hij – zegt: ‘Zeker, over de geliefden van Allah zal geen vrees komen en zij zullen niet treuren. Degenen die geloven en godsbesef hebben.’ [Soerat Yoenoes 10:62-63]

Ook zegt Allah – Verheven is Hij: “Wie zich tot vijand maakt van één van Mijn geliefden: die verklaar Ik zeker de oorlog.” Overgeleverd door al-Boekhaarie.

4- De geweldige beloning en goed nieuws op de Dag der Opstanding voor de mensen van het Geloof.

Allah – Verheven is Hij – zegt: ‘En Allah zal de gelovigen een geweldige beloning geven.’ [Soerat an-Nisaa- 4:146]

En Hij – Verheven is Hij – zegt: ‘En verkondig het goede nieuws aan de gelovigen dat er voor hen een grote gunst van Allah is.’ [Soerah al-Ahzaab 33:47]

5- Oprechte broederschap, eenheid en saamhorigheid vinden enkel en alleen plaats in de schaduw van het Geloof.

Allah – Verheven is Hij – zegt: ‘Zeker, de gelovigen zijn niets anders dan broeders.’ [Soerat al-Hoedjoeraat 49:10]

De Profeet ﷺ zei: “De moslim is de broeder van de moslim.”
Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

En hij ﷺ zei: “De gelovigen zijn onderling als een gebouw: het ene gedeelte ervan houdt het andere gedeelte in stand.”
Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

Ook zei hij ﷺ: “Het voorbeeld van de gelovigen in hun liefde, barmhartigheid en genegenheid voor elkaar is als het voorbeeld van het lichaam: als één lichaamsdeel pijn heeft, voelt het hele lichaam mee in de slapeloosheid en koorts.”
Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

Het Geloof is een geweldige gunst van Allah – de Almachtige en Majesteitelijke. Wanneer het Geloof zich in het hart van de mens vestigt, veranderen zijn hart, zijn woorden, zijn daden en zijn doelen. De mens houdt van nature van deze tijdelijke wereld en hij verlangt naar de begeerten. Hij is dag en nacht op zoek naar de wereldse genietingen. Maar wanneer het Geloof zijn hart binnendringt, verandert hij in een nieuw mens: zijn status stijgt en zijn doel verheft zich. Nadat hij de gewoonte had onder zijn voeten te kijken naar de dierlijke begeerten en de wereldse lusten, kijkt hij opeens naar boven. Hij kijkt naar al-Firdaws, het hoogste Paradijs, en naar het vergezellen van de Profeten, de waarachtigen en de rechtschapenen.

Voordat het Geloof in het hart van de mens binnendringt, is hij een dienaar van de wereldse verlangens en de wereldse posities. Maar wanneer het Geloof zijn hart binnendringt en zich hierin vestigt, verandert hij en wordt hij een nieuw mens: een mens die verlangt naar een Paradijs waarvan de breedte de hemelen en de aarde is. Een dienaar van de Heer der Werelden…

(Ahsan al-Bayaan min Mawaaqif Ahl al-Iemaan (Standpunten van de Mensen van het Geloof) van Shaykh Aboe Islaam Saalih Taha)