Wat is zakat?

De zakat (verplichte liefdadigheid) is één van de pilaren van de Islam. Op vele plaatsen in de Koran wordt de zakat naast het gebed genoemd.

Allah zei: ‘Onderhoud het gebed en geef de zakat.’ (Soerat al-Baqarah 2:110)

De Profeet ﷺ zei: ‘De Islam is gebouwd op vijf zaken…’ Hij vermeldde daaronder de zakat. (Al-Boekhaarie en Moeslim)

Wanneer ben ik verplicht om zakat te betalen?

Het geven van de zakat is pas verplicht wanneer jouw bezit het drempelbedrag (nisab) heeft bereikt. Het drempelbedrag van goud is 85 gram en het drempelbedrag van zilver is 595 gram. Wanneer jouw geld de waarde heeft bereikt van 85 gram goud of 595 gram zilver, dien je 2,5% ervan uit te geven aan zakat. Maar dit is pas verplicht wanneer er een jaar voorbij is gegaan. Nadat jouw bezit het drempelbedrag heeft bereikt, dient er een islamitisch jaar voorbij te gaan zonder dat het bezit onder het drempelbedrag komt.

Wie heeft er recht op mijn zakat?

Degenen die recht hebben op zakat zijn vermeld in de Woorden van Allah: ‘De liefdadigheden (zakat) zijn alleen voor de armen, de behoeftigen, degenen die hierin werkzaam zijn, degenen wier harten gehecht worden, voor de slaven, de schuldenaars, voor de zaak van Allah en voor de reiziger zonder proviand. Een verplichting van Allah. Allah is Alwetend, Alwijs.’ (Soerat at-Tawbah 9:60)

De armen en behoeftigen zijn de mensen die niet genoeg geld hebben om in hun behoeften te kunnen voorzien. Hoe meer een persoon in nood is, hoe meer recht hij heeft op de zakat en hoe groter de beloning van deze zakat zal zijn. Eén van de beste doelen waaraan de zakat kan worden besteed, is het verspreiden van islamitische kennis. Dit is de beste vorm van liefdadigheid waarvan je de beloning na je dood zal blijven ontvangen in je graf tot aan de Dag der Opstanding.

Wanneer je  zakat  geeft, behaal je onder andere de volgende voordelen

1. Je gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper ﷺ.

2. Je geeft voorrang aan datgene waar Allah en Zijn Boodschapper ﷺ van houden boven datgene waar je zelf van houdt.

3. De beloning zal vele malen voor je worden vermenigvuldigd. (Soerat al-Baqarah 2:261)

4. Het is een bewijs en een teken voor het geloof. (Moeslim)

5. Je wordt gezuiverd van zonden en van slechte karaktereigenschappen. (Soerat at-Tawbah 9:103)

6. Je bezit zal toenemen, gezegend worden en beschermd worden tegen elk kwaad. (Moeslim)

7. Allah zal jou de beste voorzieningen geven. (Soerat Saba- 34:39)

8. Allah zal van jou houden. (Sahieh at-Targhieb)

9. Allah zal jou blijven steunen. (Moeslim)

10. Je zult in aanmerking komen voor de Barmhartigheid van Allah. (Soerat al-A’raaf 7:156)

11. Je zal behoren tot de succesvollen. (Soerat at-Taghaaboen 64:16)

12. Je zal de zoetheid van het geloof proeven. (Soerat Aal ‘Imraan 3:92)

13. Jouw hart zal verzachten. (Sahieh at-Targhieb)

14. Je zult de duivels verslaan. (As-Silsilah as-Sahiehah)

15. De Engelen zullen smeekbeden voor jou verrichten. (Al-Boekhaarie en Moeslim)

16. Je zal beschermd worden tegen de bestraffing van het graf. (As-Silsilah as-Sahiehah)

17. Op de Dag der Opstanding zul je bergen van goede daden aantreffen. (Al-Boekhaarie en Moeslim)

18. Op de Dag der Opstanding zul je in de schaduw van je liefdadigheid staan. (Al-Boekhaarie en Moeslim)

19. Allah zal jou beschermen tegen de Hel. (Al-Boekhaarie en Moeslim)

20. Allah zal jouw weg naar het Paradijs vergemakkelijken. (Soerat al-Layl 92:7)

21. Allah zal jou dicht bij Zich brengen op de Dag der Opstanding. (At-Tirmidhie)

22. Door het onderhouden van een weeskind zal je met de Profeet ﷺ in het hoogste Paradijs zijn. (Al-Boekhaarie en Moeslim)

23. Door het onderhouden van een weduwe of arme zal je de beloning krijgen van de strijd op de weg van Allah, het vasten en het nachtgebed. (Al-Boekhaarie)

De bestraffing van degene die geen  zakat geeft

Allah zei: ‘Degenen die goud en zilver oppotten en deze niet uitgeven op de weg van Allah, verkondig hun een pijnlijke bestraffing. Op de Dag dat deze zullen worden verhit in het vuur van de Hel, waarna hun voorhoofden, hun zijden en hun ruggen hiermee zullen worden geschroeid. Dit is wat jullie voor jezelf hebben opgepot, proef daarom datgene wat jullie oppotten!’ (Soerat at-Tawbah 9:34-35)

De Profeet ﷺ zei: ‘Van iedere bezitter van een schat die het recht ervan niet uitgeeft, zal het goud en zilver op de Dag der Opstanding worden verhit in het vuur van de Hel, waarna zijn voorhoofd, zijn zij en zijn rug hiermee zullen worden geschroeid. Dit zal zo doorgaan, totdat Allah tussen Zijn dienaren zal oordelen op een Dag waarvan de lengte vijftigduizend jaar is. Daarna zal zijn eindbestemming worden getoond: of naar het Paradijs of naar de Hel.’ (Moeslim)

De Profeet ﷺ zei: ‘Wanneer iemand bezittingen van Allah heeft gekregen en er geen zakat over geeft, zal er op de Dag der Opstanding een grote, giftige slang voor hem verschijnen waarvan het gif van zijn mondhoeken druipt. Hij zal zich om hem wikkelen en hem grijpen met zijn mondhoeken. Daarna zal hij zeggen: ‘Ik ben jouw bezit, ik ben jouw schat!’ (Al-Boekhaarie)