1. De gewijde staat (ihraam)
2. De omgang om de Ka’bah (tawaaf)
3. Het heen en weer lopen tussen as-Safaa en al-Marwah (sa’y)
4. Het scheren van het hoofd (halq)
5. Het verlaten van de gewijde staat (tahalloel)

1. De gewijde staat

Wanneer je bij de grensplaatsen (mawaaqiet) komt, dien je de kleding van de gewijde staat aan te trekken. Zeg daarna:

‘Labbaykallaahoemma bi ‘oemrah.’

‘Hier ben ik, o Allah, om de ‘oemrah te verrichten.’

Verhef daarna je stem met de talbiyah:

‘Labbaykallaahoemma labbayk. Labbayka laa sharieka laka labbayk. Innal hamda wan ni’mata laka wal moelk. Laa sharieka lak.’

‘Ik geef gehoor aan U. O Allah! Ik geef gehoor aan U. Ik geef gehoor aan U. U hebt geen partner. Ik geef gehoor aan U. Zeker, de lofprijzingen, de gunsten en de heerschappij behoren aan U. U hebt geen partner.’

Raabigh is de grensplaats voor de mensen die uit de richting van Syrië komen. Qarn al-Manaazil is de grensplaats voor de mensen die uit de richting van Najd (Riyad) komen. Yalamlam is de grensplaats voor de mensen die uit de richting van Jemen komen. Dhoel Hoelayfah is de grensplaats voor de mensen die uit de richting van Medina komen. Dhaat ‘Irq is de grensplaats voor de mensen die uit de richting van Irak komen.

De kleding van de gewijde staat voor mannen is elke kleding die niet genaaid is (lendendoek en overkleed).

2. De omgang om de Ka’bah

Wanneer je in Mekka aankomt, ga dan naar de Gewijde Moskee. Loop zevenmaal rond de Ka’bah. Begin bij de Zwarte Steen en zeg:

‘In de Naam van Allah. Allah is de Grootste.’

‘Bismillaah. Wallaahoe akbar.’

Kus de Zwarte Steen als je hiertoe in staat bent. Als dit niet mogelijk is, wijs hier dan naar met je rechterhand. Indien mogelijk, veeg met je rechterhand over de Zuidelijke Hoek telkens wanneer je hier langs komt; echter zonder deze te kussen of hiernaar te wijzen. Zeg tussen de Zuidelijke Hoek en de hoek van de Zwarte Steen:

‘Rabbanaa aatinaa fid doenyaa hasanah, wa fil aakhirati hasanah, wa qinaa ‘adhaaban naar.’

‘Onze Heer! Schenk ons in deze wereld het goede en in het Hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel.’

Wanneer je klaar bent met de omgang, dien je twee gebedseenheden te verrichten achter de Standplaats van Ibraahiem (Abraham ﷺ). Reciteer hoofdstuk al-Kaafiroen (109) in de eerste gebedseenheid en hoofdstuk al-Ikhlaas (112) in de tweede gebedseenheid.

3. Het heen en weer lopen tussen as-Safaa en al-Marwah

Bestijg de heuvel as-Safaa, keer je richting de qiblah, hef je handen op naar de hemel en zeg:

‘Innas safaa wal marwata min sha’aairillaah. Abda-oe bimaa bada-allaahoe bih.’

‘Zeker, as-Safaa en al-Marwah behoren tot de tekenen van Allah. Ik begin met datgene waarmee Allah begon.’

Zeg daarna driemaal zonder te wijzen: ‘Allaahoe akbar (Allah is de Grootste).’

Zeg vervolgens driemaal:

‘Laa ilaaha illallaah. Wahdahoe laa sharieka lah. Lahoel moelkoe wa lahoel hamd. Wa hoewa ‘alaa koelli shay-in qadier. Laa ilaaha illal laahoe wahdah. Andjaza wa’dah. Wa nasara ‘abdah. Wa hazamal ahzaaba wahdah.’

‘Niets heeft het recht aanbeden te worden dan Allah alleen, zonder enige partner. Aan Hem behoort de heerschappij, Hem komt alle lof toe en Hij is over alle zaken Machtig. Niets heeft het recht aanbeden te worden dan Allah alleen. Hij heeft Zijn belofte vervuld, Zijn dienaar de overwinning geschonken en eigenhandig de vijandige partijen verslagen.’

Smeek daarna tot Allah met wat je maar wilt.

Herhaal deze handelingen telkens wanneer je as-Safaa of al-Marwah hebt bestegen.

Wanneer je bij de groene paaltjes tussen as-Safaa en al-Marwah komt, dien je snel te lopen.

Je dient zevenmaal tussen as-Safaa en al-Marwah te lopen. De heenweg telt als één keer en de terugweg telt als één keer. (Je eindigt dus bij al-Marwah.)

4. Het scheren van het hoofd

Scheer daarna je hoofd kaal of knip je haar kort. Vrouwen dienen een klein beetje van hun haar te knippen.

5. Het verlaten van de gewijde staat

Hiermee heb je de handelingen van de ‘oemrah voltooid en heb je de gewijde staat verlaten.

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe