Allah is de Schepper

De onderwerping en gehoorzaamheid van de mens aan zijn Schepper is de essentie van de Islam. De naam ‘Islam’ is gekozen door Allah, de Almachtige God, en niet door de mens. Het is dezelfde Boodschap die geopenbaard werd aan alle Profeten en Boodschappers van Allah en de Boodschap die zij temidden van hun volkeren hebben verspreid. In zijn laatste en allesomvattende vorm werd het geopenbaard aan Mohammed ﷺ.

Allah is de identificerende Naam of titel voor de Majesteitelijke, Enige en Ware God. Dit naamwoord, dat de Naam is van Allah, geldt voor niemand anders dan Allah alleen. Hij, de meest Majesteitelijke en de meest Hoge, heeft andere Namen die afgeleid zijn van Zijn Naam Allah. De betekenis van de Naam Allah is Degene Die aanbeden wordt uit liefde, verheerlijking, verering en verlangen. Hij is de Schepper: aan Hem behoort het gebod toe.

Geen aanbidding mag worden gegeven aan een steen, (stand)beeld, kruis, driehoek, Khomeini, Farakhan, Elijas, Malcolm X of Y, Ghandi, Krishna, leermeesters, Boeddha, Mahatma, keizers, Joseph Smith, de zon, de maan, Diana, het vuur, rivieren, koeien, Rama, tempels, Profeten, Boodschappers (inderdaad, moslims aanbidden Mohammed ﷺ niet!), heiligen, priesters, monniken, Haile Selassie, filmsterren, geleerden etc.!! Zij zijn allemaal gecreëerde wezens of dingen!

De Naam Allah

De Naam Allah is niet gekozen door de mens en de Naam is niet genoemd naar een bepaalde Profeet, heilige of beroemd persoon. De Naam Allah werd naar verwezen door alle Profeten met inbegrip van Adam, Jezus, Mozes en de laatste Profeet Mohammed ﷺ, als de Enige en Ware God Die als Enige het recht heeft om aanbeden te worden.

De natuurlijke aanleg van de mens (fitrah) herkent wat goed, slecht, juist en onjuist is. Het erkent ook dat alle Eigenschappen van Allah Waar, Uniek en Perfect moeten zijn. De natuurlijke aanleg voelt zich niet gemakkelijk tegenover elke soort van vernedering van Allah’s Eigenschappen, noch voelt deze zich ontspannen tegenover het toeschrijven van menselijke kenmerken aan de Schepper.

De oorzaak dat vele mensen ‘ontevreden zijn met God’ zijn de praktijken van de kerk in middeleeuws Europa en vanwege de beweringen dat ‘god een zoon bewoont’ en dat ‘iedereen geboren is met een erfzonde’. Deze ontevredenen ‘ontsnapten’ zo dus naar een andere aanbidding: een nieuwe theorie die ‘moeder natuur’ ofwel ‘de materialistische wereld’ wordt genoemd. Met de vooruitgang van de materialistische technologie hebben anderen, van verschillende religies, het principe ‘vergeten van God’ en ‘laat ons dit leven leiden en genieten!’ overgenomen. Hierbij niet realiserend dat zij de aanbidding van de ‘oorspronkelijke god’ van Rome hebben gekozen: de god van de begeerte!

De koran

Vandaag de dag kunnen we zien dat al deze materialistische vooruitgangen een spirituele, luchtledige ruimte hebben voortgebracht. Dit heeft geleid tot ingewikkelde sociale, economische, politieke en psychologische problemen. Veel van degenen die hun ‘religies’ zijn ‘ontvlucht’, zijn weer op zoek gegaan. Sommigen proberen door het gebruik van verschillende middelen aan hun dagelijkse, complexe leven te ontkomen. Degenen die de kans hadden om de Koran onder de loep te nemen en de Islam te bestuderen, gingen voort met een complete gedragslijn die de mens in staat stelt om het doel van zijn aanwezigheid op aarde te behalen.

Allah wil niet voor de mens dat hij of zij een slaaf wordt van één of andere valse godheid: natuur, drugs, begeertes, geld, andere mensen of seksuele gemeenschap. Allah levert de bewijzen dat Hij de Enige is Die de mens kan bevrijden van de slavernij van elke vorm van aanbidding die gericht is tot schepsels en door (terug) te keren naar de Schepper alleen.

De Koran lezen

De Schepper heeft Perfecte Eigenschappen. Hij is de Eerste, niets was voor Hem. Hij is de Laatste, alles eindigt behalve Hijzelf. De Meest Hoge, niemand is hoger dan Hij. De Meest Nabije, niets is buiten Zijn Bereik en Zijn terrein en Hij is de Meest Hoge in Zijn Nabijheid. Hij is de Eeuwig Levende. Tot Hem zullen wij allemaal terugkeren, op de Dag waar iedereen op de meest perfecte en eerlijke manier zal worden behandeld. Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt.

Jezus (vrede zij met hem)

Degenen die goddelijkheid aan Jezus ﷺ toeschrijven, vergeten of negeren het feit dat Jezus ﷺ in de baarmoeder van een vrouw verbleef. Hij had voeding nodig. Hij werd geboren en hij groeide op tot een man. Hem werd het Evangelie toevertrouwd, als een Boodschap voor de kinderen van Israël. Een menselijke Boodschapper die zijn volk opriep om hemzelf niet te aanbidden. Een mens die eet, loopt, slaapt, rust nodig heeft etc. kan geen Goddelijke Eigenschappen bezitten, omdat hij behoeftig is. Maar Allah, de God van Jezus ﷺ, is ver verwijderd van elke vorm van imperfectie.
Met betrekking tot het boeddhisme, hindoeïsme, zoroastrianisme, rastafarianisme, etc.: al deze verschillende vormen van aanbidding zijn gericht tot geschapen wezens of dingen. De joden hadden een nationalistisch behoren toegeschreven aan Allah: de ‘stamgod’ van Israël.

De mannen en vrouwen die dit soort religies volgen, werden eens geboren met een natuurlijke aanleg om hun Schepper, Allah, te aanbidden. Het waren de ouders die hen naar hun respectievelijke tradities dreven. Als deze mensen eenmaal worden blootgesteld aan de tekenen van Allah om hen heen, aan de tekenen in de Koran of iemand die hun fitrah (natuurlijke aanleg) teweegbrengt, begint het bekeringsproces. Zo zien we dus een universele verspreiding van de Islam.

Doel van het leven

Wereldwijd zijn er vele verdraaiingen van de Islam in de media te zien. Maar, ondanks de foute gebruiken die sommige moslims (heersers en onderdanen) in sommige landen hanteren, beoordelen degenen die op zoek zijn naar de waarheid de Islam op zijn leerstellingen. Daarom zijn wij getuige van een wereldwijde groei van het aantal mensen die de Islam omarmen. Het verzet tegen de Islam zal versterken, naarmate de Waarheid meer wordt verspreid in de wereld. Dit is geen conflict van ‘beschavingen’, maar eerder een werkelijke strijd tussen de waarheden die gepresenteerd worden in het geloof en de principes van de Islam en de valse leerstellingen en wegen van aanbidding. Dit is een zekere uitdaging voor degenen die op zoek zijn naar de Waarheid.

De mens is geschapen voor een doel: een leven te leiden in overeenstemming met de weg van Allah. Waarom niet? Bezitten wij de lucht die we in- en uitademen? Hebben wij onszelf en anderen geschapen? Of waren wijzelf de scheppers? Is het dus ons recht om onze Schepper te negeren, terwijl we volledig afhankelijk zijn van Hem?

Allah is de meest Rechtvaardige en de Alwijze. Zijn bedoeling is niet om verwarring bij Zijn schepsels te veroorzaken. De religie die door Hem wordt geaccepteerd, is de religie die door Hem Zelf is gekozen. Zijn essentie moet Eén zijn, omdat hij de Enige en Ware God is. Het is de religie van onderwerping aan de Wil en de Voorschriften van de Enige Die ons tot leven heeft gebracht, de Eeuwig Levende Die nooit sterft. Het is de complete manier van leven voor de hele mensheid. Al deze deugden zijn door Allah gekozen voor Zijn enige religie: de Islam.

Oprechtheid

Ik hoop dat je met een open hart zult komen om de Koran te lezen, omdat niemand de waarheid beter kan tonen dan het Woord van Allah. De Koran werd geopenbaard aan de profeet Mohammed ﷺ in het Arabisch en deze werd niet geschreven door hem, omdat hij ongeletterd was. De vertalingen van de betekenissen van deze Koran zijn in verschillende talen verschenen en te koop in boekhandels of een islamitisch centrum bij jou in de buurt.

Nu wil je misschien weten hoe iemand moslim wordt. Met het doel om moslim te worden, moet diegene openlijk de shahaadah (geloofsbelijdenis) uitspreken: Laa ilaaha illallaah, Mohammedoen rasoeloellaah, wat betekent dat er geen ware god is dan Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is. Dit houdt in dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Hij alleen aanbeden moet worden in overeenstemming met de leer (Soennah) van Zijn Boodschapper, Mohammed ﷺ. Deze Soennah werd het beste begrepen door de Metgezellen van de Profeet ﷺ en degenen die hun voetstappen volgen tot aan de Dag der Opstanding. Zij worden as-Salaf as-Saalih, of de Vrome Voorgangers genoemd.

Moge Allah, de Hoogste, ons allen leiden naar dit Pad.

Dr. Saleh as-Saleh