Het verwaarlozen van het gebed is in deze dagen enorm toegenomen onder de mensen. Zo zijn er mensen die helemaal niet bidden en hier geen aandacht aan schenken. Andere mensen stellen het gebed uit, totdat het volgende gebed is aangebroken.

Voor degenen die zo handelen, is er een enorme bedreiging gekomen die de harten doet trillen en die iedereen die hier goed over nadenkt grote vrees inboezemt. Allah (Verheven is Hij) zegt over de mensen van de Hel: ‘Wat heeft jullie de Hel doen binnengaan? Zij antwoordden: Wij behoorden niet tot degenen die het gebed verrichten.’ [Soerat al-Moeddatthir 74:42-43]

Wat voor hart bezit zo iemand, wanneer hij weet wat de eindbestemming is van degene die het gebed niet verricht en dat hem de dreiging van de Hel boven het hoofd hangt, maar vervolgens toch het gebed achterwege laat?

De Profeet ﷺ heeft degene die het gebed niet verricht, bestempeld met het woord ‘ongeloof’. Hij maakte het gebed een maatstaf voor het onderscheid tussen de mensen van het geloof en de mensen van hypocrisie. De Profeet ﷺ zei over de hypocrieten: “Het verdrag tussen ons en hen is het gebed. Wie dit dan achterwege laat, die heeft zeker ongeloof gepleegd.” (Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 2621)

De Metgezellen van de Boodschapper van Allah ﷺ waren erg hard met betrekking tot degene die het gebed niet verricht. Shaqieq ibn ‘Abdillaah, één van de grote leerlingen van de Metgezellen, zei: “De Metgezellen van Mohammed ﷺ beschouwden het laten van geen van de daden als ongeloof, behalve het laten van het gebed.” (Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 2622)

‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Er is geen aandeel in de Islam voor degene die het gebed verwaarloost.”

Dienaar van Allah! Hoe kun je na het lezen van deze uitspraken nog volharden in deze zonde en het gebed niet verrichten? Hoe kun je er tevreden mee zijn dat de Profeet ﷺ jou ongelovige of hypocriet noemt? Hoe kun jij je afkeren van het gehoorzamen van de geboden van Allah (de Almachtige en Majesteitelijke), terwijl jij naar Hem zal terugkeren? Wie zal jou tegen Hem beschermen?

Het gaat slechts om vijf gebeden per dag en nacht die met alle gemak kunnen worden uitgevoerd, maar een oorzaak zullen zijn voor jouw redding wanneer jij tegenover Allah zal staan. Zie jij niet dat Allah (Verheven is Hij) jou niet boven jouw vermogen belast heeft?

Wat is jouw excuus?

Wat is jouw excuus wanneer jij op de Dag der Opstanding naar voren zal worden geroepen en tegenover Allah zal staan? Terwijl Hij Degene is Die jouw lichaam sterk heeft gemaakt en jou begunstigd heeft met Zijn gunsten die niet opgesomd kunnen worden en jij degene bent die ondankbaar was voor deze gunsten? Wat zal jouw excuus zijn op deze Dag?

Onze Voorgangers hebben hun levens opgeofferd omwille van Allah, terwijl jij zelfs te lui bent om toenadering te zoeken tot Allah door jezelf knielend neer te werpen en jouw gezicht op de grond te plaatsen voor de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij is de Geweldige Heer Die de aarde in Zijn Greep zal hebben op de Dag der Opstanding en de hemelen zal oprollen met Zijn Rechterhand. Wie zal jou dan tegen Hem beschermen als jij tegenstrijdig handelt met Zijn bevel? Vrees jij niet dat Allah (de Machtige en Majesteitelijke) jou op jouw gezicht in de Hel zal werpen, omdat jij in deze wereld te hoogmoedig was om jouw gezicht voor Hem neer te werpen?

Keer daarom, mijn dierbare broeder en zuster, berouwvol terug naar jouw Heer. Onze Genadevolle en Edele Heer heeft ons niet belast met daden die wij niet aankunnen. Nee, Hij heeft de religie juist makkelijk voor ons gemaakt, uit barmhartigheid met ons en zodat wij geen enkel excuus hebben om nalatig te zijn.

Wat is het excuus van degene die het gebed laat, terwijl het slechts vijf gebeden per dag en nacht zijn die samen minder dan een uur in beslag nemen van de 24 uur die wij per dag hebben gekregen? Wat voor argument heeft degene die niet bidt, terwijl deze daad hem dichter bij Allah brengt, zijn borst verruimt, zijn hart tot rust brengt en hij vanwege de zegeningen van deze aanbidding door Allah beschermd wordt tegen de kwaadheden en de zaken die leiden naar de vernietiging?

Kijk om je heen

Laat de Satan jou niet misleiden met zijn woorden: “Je hebt nog lang te leven. Bid na je veertigste. Begin over een jaar of over twee jaar te bidden.”

Kijk om je heen. Denk na over degenen die op jonge leeftijd zijn gestorven en geen uitstel kregen. Denk na over degenen wier zielen genomen werden terwijl zij dronken waren, over degenen die stierven in een staat van ongeloof en degenen die stierven terwijl zij het gebed niet verrichtten. Bij Allah, wat zal hun toestand zijn?

Toen al-Hasan al-Basrie (moge Allah hem genadig zijn) eens een begrafenis bijwoonde, zei hij tegen iemand: “Vertel mij: als deze dode die op de planken wordt gedragen naar deze wereld zou terugkeren, zou hij nog een zonde plegen?” De man antwoordde: “Nee.” Daarop zei al-Hasan: “Wees jij dan zoals hij.”

Wees op je hoede voor de hoop op een lang leven. Hoe weinig zijn degenen die stierven terwijl zij voorbereid waren op de dood? Hoeveel zijn degenen die dachten dat zij een lang leven zouden leiden, waarna de dood hun geen uitstel gaf en een eind maakte aan hun plannen en wensen? Hoeveel mensen sterven aan een verkeersongeluk? Stel dat jij tot deze mensen zal behoren terwijl jij niet bidt, wat zal jouw situatie dan zijn?

Weet dat het verrichten van het gebed op de voorgeschreven tijden een verplichting is en dat men de verplichting niet is nagekomen wanneer men niet op tijd bidt.

Allah (Verheven is Hij) zegt: ‘Zeker, het gebed is de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven.’ [Soerat an-Nisaa- 4:103]

Allah (Verheven is Hij) heeft voor elk gebed een begintijd ingesteld en vóór deze tijd mag het gebed niet worden verricht. Als iemand het gebed vóór de voorgeschreven tijd ervan verricht, dan wordt het niet van hem aanvaard. Daarnaast heeft Allah voor elk gebed een eindtijd ingesteld. Als iemand het gebed verricht na het verstrijken van deze tijd, dan wordt zijn gebed niet geaccepteerd en komt hij in aanmerking voor de bedreiging die Allah vermeldde: ‘Wee dan degenen die het gebed verrichten. Degenen die onachtzaam zijn met hun gebed.’ [Soerat al-Maa’oen 107:4-5]

‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader) zei over dit vers: “Degenen die het gebed uitstellen tot na de voorgeschreven tijd.” (Tafsier at-Tabarie)

Allah (Verheven is Hij) zegt verder: ‘Maar na hen volgde een slechte generatie die het gebed verwaarloosde en de begeerten volgde. Daarom zullen zij de kwade bestraffing tegemoet zien.’ [Soerat Maryam 19:59]

Dit is een belofte van Allah (de Almachtige en Majesteitelijke) voor degene die het gebed verwaarloost dat hij een zware bestraffing en groot verlies tegemoet zal zien. Wie kan dit verdragen?

‘Oemar ibn ‘Abdil-’Aziez (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Hun verwaarlozing van het gebed wil niet zeggen dat zij het gebed volledig achterwege lieten, maar dat zij de tijden ervan verwaarloosden.” (Tafsier Ibn Kathier)

Wat is de situatie van degene die door deze wereld en zijn verleidingen wordt weggehouden van het gebed? Wat is zijn excuus voor het uitstellen van het gebed tot na de voorgeschreven tijd? Vreest hij niet dat hij een aandeel zal hebben in deze bedreiging?

Sommige mensen zetten hun wekker op het tijdstip dat zij naar school of naar het werk gaan, maar zij laten het ochtendgebed voorbij gaan. Laten zij weten dat zij met deze handeling zich de Woede van Allah op de hals halen en een grote zonde begaan.

De Profeet Mohammed ﷺ zag beelden van mensen die bestraft werden. Hij zag een persoon wiens hoofd verbrijzeld werd met een grote steen en dit wordt in zijn graf bij hem uitgevoerd tot aan de Dag der Opstanding. De Profeet ﷺ vroeg wie deze persoon was, waarop er tegen hem werd gezegd: ‘Dit is degene die de Koran leert en deze daarna verwerpt en zich verslaapt over het verplichte gebed.” (Sahieh al-Boekhaarie, 7047)

Vrees Allah dus en waak over jouw gebed, zodat jij hiervoor beloond zal worden en van de zonde verlost zal worden. Roep jezelf ter verantwoording, voordat jij door Allah ter verantwoording zal worden geroepen. Weeg jouw daden, voordat deze op de Dag der Opstanding gewogen zullen worden. Verzamel proviand voor de Dag dat jij tegenover jouw Schepper zal komen te staan en geen van jouw daden verborgen zal blijven.