De Profeet der genade

Sommige niet-moslims uit het Westen vragen zich af wat de Profeet Mohammed ﷺ  gepresenteerd heeft aan de mensheid, vooral na de laster op zijn eerwaardige karakter door de westerse media. Het antwoord op deze vraag kan in het kort worden samengevat als zijnde:

1. Door middel van de openbaringen van Allah, de Almachtige God, heeft Mohammed ﷺ  de mensheid laten overgaan van de aanbidding van en onderwerping aan andere mensen naar de aanbidding van en onderwerping aan Allah alleen. Hierdoor werden de mensen bevrijd van het aanbidden van anderen dan de Ene God en dit is de grootste eer voor de mensheid.

2. Door middel van de openbaringen van Allah heeft Mohammed ﷺ  de menselijke geest bevrijd van zowel bijgeloof, waan en onderwerping aan valse objecten van aanbidding als concepten die tegen het verstand indruisen, zoals de bewering dat Allah een menselijke zoon heeft die Hij heeft geofferd om boete te doen voor de zonden van de mensheid.

3. Mohammed ﷺ  heeft de fundamenten gelegd voor onderlinge tolerantie. In de Koran heeft Allah aan Zijn Profeet ﷺ  geopenbaard dat er geen dwang mag zijn in de acceptatie van religie. Mohammed ﷺ  heeft ook de rechten verduidelijkt van de niet-moslims die geen oorlog voeren tegen de moslims en hij heeft de bescherming van hun levens, hun kinderen, hun bezit en hun eer gegarandeerd. Zelfs vandaag de dag leven in vele moslimlanden joodse en christelijke burgers in vrede en veiligheid. Dit in tegenstelling tot de Spaanse Inquisitie waarin moslims werden uitgeroeid tijdens een etnische zuivering die alle humanistische principes schond waar de westerse cultuur voor beweert te staan.

4. Mohammed ﷺ  is een genade, gestuurd door Allah naar alle mensen ongeacht ras of geloof. Zijn leringen omvatten zelfs genade aan de dieren en verbieden hen kwaad te doen zonder recht of reden.

5. Mohammed ﷺ  toonde ongeëvenaard respect en waardering voor alle Profeten die hem voor zijn gegaan, waaronder Abraham, Mozes en Jezus ﷺ . Allah heeft Woorden aan hem geopenbaard die er op neerkomen dat degene die ook maar één Profeet ontkent of niet respecteert geen moslim kan zijn. De Islam beschouwt alle Profeten als één broederschap. Zij nodigden de mensen uit naar het geloof dat niets aanbeden mag worden behalve Allah, Die de Ene Ware God is.

6. Mohammed ﷺ  kwam op voor de mensenrechten van zowel mannen als vrouwen, jongeren en ouderen, ongeacht sociale status. Hij vestigde een systeem van sublieme principes. Een voorbeeld daarvan kan worden gevonden in de preek die hij gaf tijdens zijn afscheidsbedevaart, waarin hij verklaarde dat het strikt verboden is onrechtvaardig om te gaan met andermans leven, bezit en eer. Deze principes had hij al gevestigd lang voordat de wereld de Magna Charta van 1215 kende, de Declaration of Rights van 1628, de Wet van Persoonlijke Vrijheid van 1679, het Charter van Mensen- en Burgerrechten van 1789 en de wereldwijde Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948.

7. Mohammed ﷺ  haalde het belang van deugdelijkheid omhoog in het leven van de mens. Hij schreef goede manieren, eerlijkheid, loyaliteit en kuisheid voor en hij versterkte sociale banden zoals plichtsgetrouw zijn tegenover ouders en familieleden, waarbij hij altijd in praktijk bracht wat hij preekte. Hij verbood en waarschuwde tegen slecht gedrag als liegen, jaloezie, verraad, ontucht en de slechte behandeling van de ouders en hij behandelde de problemen die voortkomen uit deze ziektes.

8. Door middel van de openbaringen van Allah nodigde Mohammed ﷺ  de mensen uit tot het gebruiken van hun verstand, om het universum rondom hen te ontdekken en om kennis op te doen. Hij onderschreef dat Allah deze daden beloont in een tijd dat wetenschappers en intellectuelen in andere beschavingen leden onder vervolging en beschuldigingen van ketterij en godslastering, geterroriseerd werden in gevangenissen, gemarteld en vaak vermoord werden.

9. Mohammed ﷺ  kwam met een openbaring van de Ene God. Hij presenteerde een religie die verenigbaar is met de menselijke natuur. Een religie die de behoeften van de ziel en het lichaam verzadigt en een balans creëert tussen wereldse daden en de daden die verricht worden voor het Hiernamaals. Het is een religie die de menselijke instincten en verlangens disciplineert zonder deze volledig te onderdrukken zoals in andere culturen die helemaal opgingen in idealen die tegen de menselijke natuur indruisen, die religieuze mannen ontzegden van natuurlijke menselijke rechten zoals het huwelijk en natuurlijke reacties als woede tegenover onrecht, van hen verwachtend dat zij zich niet verdedigen tegen onrechtplegers. Dit heeft er toe geleid dat vele leden van deze beschavingen de religieuze leringen verwierpen en opgingen in de materiële wereld die alleen hun lichamen voedt, maar hun zielen in een ellendige staat achterlaat.

10. Mohammed ﷺ  toonde de wereld een perfect model van broederschap onder de mensen. Hij schreef voor dat geen enkel ras superieur is aan een ander, omdat zij allemaal gelijk zijn in oorsprong en gelijk zijn in verantwoordelijkheden en rechten. De mate van geloof en vroomheid is de enige maatstaf voor voorkeuren. Zijn Metgezellen kregen gelijke kansen om tot de religie te behoren en deze te dienen. Onder hen waren Soehayb – een Romein, Bilaal – een Afrikaan, Salmaan – een Perziër en vele andere niet-Arabieren.

Tot slot: elk van deze tien punten heeft verdere uitleg nodig. Wat Mohammed ﷺ  de mensheid heeft geboden, is veel meer dan genoemd kan worden in deze korte beschrijving. Er is ook veel over hem gezegd door objectieve onderzoekers uit het oosten en het westen nadat zij de biografie van deze eerbiedwaardige Profeet hadden bestudeerd.