Wat is sihr of tovenarij?

Sihr of tovenarij is een overeenkomst en een verdrag tussen een tovenaar en een duivel. Een tovenaar die toenadering zoekt tot een duivel met daden van ongeloof of met zonden, waardoor de duivel deze tovenaar gehoorzaamt.

Hoe zoekt de tovenaar toenadering tot de duivel?

Dit gebeurt op verschillende manieren.  Sommigen van hen plakken de Koran vast aan hun schoenen, waarna zij hiermee het toilet binnengaan. Anderen schrijven Koranverzen met onreinheden, zoals menstruatiebloed en andere dingen. Anderen schrijven Koranverzen achterstevoren op om op deze manier te spotten met de Woorden van Allah. Anderen bidden terwijl zij onrein zijn. Anderen blijven hun hele leven in de onreine toestand.  Anderen zoeken toenadering tot de duivel door geslachtsgemeenschap te hebben met hun meest nabije familieleden, zoals hun moeder of hun dochter. Anderen doen andere zaken dan deze, dit alles om dichter bij de duivel te komen.

Hoe groter het ongeloof van de tovenaar is, hoe meer de duivel hem zal gehoorzamen. Dit is de tovenarij in het kort.

Bestaat tovenarij echt?

Als je denkt dat tovenarij slechts inbeelding is en geen realiteit, lees dan (de vertaling van) de volgende Woorden van Allah – de Majesteitelijke en Verhevene:

‘Maar de duivels waren ongelovig, zij onderwezen de mensen tovenarij.’ ( Soerat al-Baqarah 2:102)

‘Moesa (Mozes ﷺ ) zei: ‘Datgene waar jullie mee gekomen zijn, is tovenarij. Zeker, Allah zal deze tenietdoen. Zeker, Allah zet het werk van de verderfzaaiers niet recht. En Allah bevestigt de waarheid met Zijn Woorden, ook al hebben de boosdoeners er een hekel aan.’ ( Soerat Yoenoes 10:81-82)

‘Zeker, datgene wat zij verricht hebben, is slechts de list van een tovenaar. En een tovenaar zal nooit slagen, wat hij ook doet.’ ( Soerat Ta Ha 20:69)

‘En tegen het kwaad van de vrouwen die op de knopen blazen.’ ( Soerat al-Falaq 113:4)

De meeste commentatoren van de Koran hebben gezegd dat de vrouwen die op de knopen blazen de tovenaressen zijn die op de knopen van de touwen blazen terwijl zij hun spreuken van tovenarij en ongeloof uitspreken.

Weet dat de Profeet Mohammed ﷺ , de meeste edele der schepsels, getroffen werd door tovenarij. Dit gebeurde vanwege een wijsheid die Allah wilde. ‘Aaishah vertelt, zoals overgeleverd werd door al-Boekhaarie en Moeslim, dat voor hem werd ingebeeld dat hij een bepaalde handeling had gedaan, terwijl hij deze niet had gedaan. Daarna smeekte Profeet ﷺ  tot Allah, waarop er twee Engelen naar hem kwamen. De één ging bij zijn hoofd staan en de ander bij zijn voeten. Zij vertelden wie hem had betoverd en waar de tovenarij te vinden was, waarna hij daarheen ging samen met zijn Metgezellen en de tovenarij teniet deed. Daarop genas Allah – Verheven is Hij – de Profeet ﷺ .

Wat is het oordeel over tovenarij?

De Profeet ﷺ  zei: ‘ Degene die zelf tovenarij praktiseert of een ander dit laat doen, hij behoort niet tot ons…’

Wanneer jij naar een tovenaar gaat om jezelf of een ander te genezen, dan behoor je niet tot de gemeenschap van Mohammed ﷺ .

‘…En degene die naar een helderziende of waarzegger gaat en gelooft in wat hij zegt, die is zonder twijfel ongelovig in datgene wat aan Mohammed is geopenbaard.’

(Moesnad Ahmed)

Ook zei de Profeet ﷺ : ‘ Vermijd de zeven vernietigers: het toekennen van partners aan Allah, tovenarij…’ Enz.

(Sahieh al-Boekhaarie & Sahieh Moeslim)

Na het toekennen van partners aan Allah komt tovenarij als tweede op de lijst van de vernietigers. Tovenarij is namelijk ongeloof in Allah.

Hoe herken je een tovenaar?

Een tovenaar heeft vele kenmerken. Ik zal slechts een aantal van zijn kenmerken opnoemen en niet allemaal. Als je ook maar één van deze tekenen bij hem aantreft, weet dan met zekerheid dat hij een tovenaar is. Maar als je geen van deze kenmerken bij hem aantreft, dan wil dit nog niet zeggen dat hij geen tovenaar is. Hij kan een tovenaar zijn, zonder dat je één van deze tekenen ziet. Dit zijn enkele van zijn tekenen:

– Dat hij vraagt naar de naam van de zieke en de naam van zijn moeder. Wat wil hij met de naam van zijn moeder? Dit komt omdat hij samenwerkt met demonen en duivels. Hij gehoorzaamt hen en aanbidt hen.

– Dat hij een spoor van de zieke neemt. Hij zegt: geef mij iets van de sporen van de zieke. Een kledingstuk of iets anders. Sommige tovenaars stellen zelfs de voorwaarde dat deze kleding niet gewassen wordt. Het is noodzakelijk dat het zweet van de zieke zich op de kleding bevindt.

– Dat hij om bepaalde dieren vraagt. Sommige tovenaars vragen om een schaap te slachten, of een kip of een kameel. Maar met een voorwaarde: dat je de Naam van Allah er niet over noemt. Sommigen eisen een bepaalde eigenschap in deze dieren. Bijvoorbeeld dat het een zwart schaap is, dat hij twee horens heeft, dat hij die en die eigenschap bezit of uit die en die plek komt. De tovenaars stellen voorwaarden. Sommigen zeggen: begraaf het en eet er niks van op. Anderen zeggen: werp het in die en die plek, in een bouwval of een afvalplaats. Voor wie is dit offer? Het is een toenadering van de tovenaar tot de duivel.

– Dat zij toverspreuken opschrijven of uitspreken. Zij schrijven Koranverzen op een stuk papier: boven, onder, links en rechts. Daarna tekenen zij in het midden van het papier vierkantjes met daarin letters, cijfers en tekeningen. Sommigen maken tekeningen van schorpioenen en slangen. Anderen schrijven onbegrijpelijke woorden op. Dit zijn aanroepingen van de duivels. De tovenaar zoekt zijn toevlucht bij de duivels en demonen. Daarna zegt hij: stop dit onder jouw deken of in jouw kleding. Of hang dit thuis op. Of stop het in de kast. Of stop het in water en drink het op. Of verbrand het en adem de rook ervan in. Of hij spreekt deze woorden binnensmonds uit in de aanwezigheid van de zieke.

– Sommige tovenaars dragen de zieke op om zich af te zonderen van de mensen. Zij zeggen: ga in een donkere kamer zitten waar het zonlicht geen toegang heeft. Dit voor een aantal dagen lang. Waarom? Omdat de duivel zich met de enkeling bevindt, zoals de Profeet ﷺ  ons heeft verteld.

– Sommige tovenaars geven voorwerpen aan de zieke en zeggen: begraaf dit onder de grond. Of zij geven hem papieren en zeggen: verbrand dit en adem de rook in.

Dit zijn enkele van hun tekenen. Onthoud deze dus en wees gewaarschuwd voor hen. Maar weet dat:  ‘…zij hier niemand mee kwaad kunnen doen, behalve met de toestemming van Allah.’ ( Soerat al-Baqarah 2:102)

Zij zijn niet in staat om jou met iets te schaden, behalve datgene wat Allah voor jou heeft voorbeschikt. Weet met zekerheid dat niks jou zal treffen, behalve datgene wat Allah voor jou heeft voorbestemd.

Hoe kan je jezelf beschermen tegen tovenarij?

Als jij jezelf wilt beschermen tegen tovenarij, doe dit dan door de verplichtingen van Allah uit te voeren. Verricht de vijf gebeden in de huizen van Allah. Bescherm jezelf door thuis vrijwillige gebeden te verrichten. Doe veel aan aanbidding. Reciteer het tweede hoofdstuk uit de Koran (al-Baqarah), want de duivel vlucht van het huis waarin dit hoofdstuk gereciteerd wordt. Lees Aayat al-Koersie (vers 255 uit al-Baqarah) voor het slapengaan, dan zal er een waker over je worden aangesteld en geen duivel zal je kunnen benaderen totdat de ochtend aanbreekt. Wees altijd in een reine toestand en vernieuw steeds de rituele wassing (woedoe). Noem de Naam van Allah bij het eten en drinken en wanneer je je huis binnengaat. Houd je aan de smeekbeden en gedachtenissen van de ochtend en de avond. Prijs Allah, verheerlijk Hem, eer Hem en loof Hem. Onderhoud je band met Allah en blijf weg van Zijn verboden.

Weet dat de duivel vier toegangswegen heeft tot het lichaam van de mens.

1. Grote angst. Wanneer de mens heel angstig is, vindt de duivel een toegangsweg tot zijn lichaam.

2. Grote woede. Woede is namelijk een brandende kool van de duivel. Als je boos bent, zeg dan: ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de verbannen duivel (a’oedhoe billaahi minash shaytaanir radjiem). Verricht de rituele wassing, want dit dooft het vuur van de woede.

3. Grote onachtzaamheid. Wanneer de mens onachtzaam is in de gehoorzaamheid aan Allah, de aanbidding en het gedenken van Allah, vindt de duivel een toegangsweg.

4. Volledige storting in de begeerten. Wanneer de mens alleen zijn begeerten achternaloopt en zijn enige zorg het vervullen van zijn begeerten is, vindt de duivel een toegangsweg waardoor de mens bezeten raakt.

Moge Allah ons beschermen tegen het kwaad van de duivels en de tovenaars.

Lees de volgende boeken voor meer informatie over tovenarij, de bescherming ertegen en de genezing ervan:

– De Genezing van Tovenarij en het Boze Oog

– De Roeqyah vanuit het Boek en de Soennah

– Bescherming van de moslims tegen de influisteringen van de demonen en de duivels

– Vesting van de Gelovige tegen de Listen van de Duivels en de Djinn

– De wereld van de djinn en de duivels

– Authentieke smeekbeden en gedachtenissen vanuit de boeken van Imam al-Albaanie

* Wij adviseren iedereen die ziek is om een arts te raadplegen om vast te stellen of het gaat om een lichamelijke of psychische ziekte. Vele mensen denken dat ze ‘bezeten’ zijn, terwijl er vaak sprake is van een psychische ziekte. Mocht je behoefte hebben aan een psycholoog, dan adviseren wij altijd om een islamitische psycholoog te nemen, omdat die jou beter zal begrijpen.

Het is uiteraard enorm aangeraden om roeqyah over jezelf te doen. De kracht van de Koran mag niet worden onderschat. Ook is het aangeraden om veel smeekbeden te verrichten. Keer je als eerste altijd tot Allah. Hij is degene die jou beschermt en geneest. Allah weet het beter.