In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Een nieuwe maand

Een nieuwe maand is tot jullie gekomen. De beste der maanden. Het is de gezegende maand Ramadan. Het is de maand waar de gelovigen het hele jaar vol verheuging op wachten, waar de oprechte dienaren van Allah het hele jaar op wachten. Zij tellen de dagen af tot de komst van deze maand. Wanneer deze maand dan eindelijk is gekomen, zijn zij blij en gelukkig met zijn komst.

De mensen en Ramadan

De mensen zijn met betrekking tot de komst van deze maand verdeeld. Onder hen is er de handelaar die verheugd is met de komst van deze maand, omdat hij dan zijn handelswaar zal kunnen verkopen. Hij is dus niet verheugd omwille van Allah, maar hij is verheugd omwille van zijn handel. Onder de mensen is er de persoon die verheugd is met de komst van deze maand, omwille van de tv-series, films en programma’s die dan op tv te zien zijn. Hij is verheugd, maar niet omwille van Allah. Onder de mensen is er degene die verheugd is omwille van de nachten die hij zal doorbrengen met zondigheden en ongehoorzaamheid aan Allah. Hij is verheugd, maar hij is verloren vanwege zijn verheuging.

Maar wat de oprechte gelovigen betreft: zij zijn verheugd vanwege de komst van deze maand, omdat het de maand van genade is. Omdat er zich in deze maand een nacht bevindt die beter is dan duizend maanden. Omdat het de maand van vergeving is.

Ken de gunsten van deze maand, beste lezer, zodat je weet wat je te doen staat in deze maand. Weet dat het misschien de laatste keer is dat je deze maand zal meemaken. Benut deze maand dus en laat je kans niet voorbijgaan.

De gunsten van Ramadan

De Profeet Mohammadﷺ zegt dat wanneer deze maand komt, de poorten van het Paradijs worden geopend. De poorten van het Paradijs! Wanneer de geur van het Paradijs uit één van deze poorten komt, kan men deze ruiken op een afstand van veertig jaar! De poorten van het Paradijs, waarin datgene zit wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen enkel hart zich ooit heeft ingebeeld. Wees dus voorbereid, beste lezer, want het kan goed zijn dat je wordt opgeschreven onder de bewoners van het Paradijs, terwijl je het niet weet.

Ook worden de poorten van de Hel gesloten. Elke nacht in deze maand zullen er mensen zijn die gered worden van de Hel. Doe dus je best, beste lezer, om tot deze geredde mensen te behoren. Ellendig is degene die de maand Ramadan meemaakt, maar niet vergeven wordt voor zijn zonden. Wanneer deze maand aanbreekt, zal een oproeper roepen: “O jij die het goede wenst, komt naar voren! O jij die het slechte wenst, blijf weg!”

Het doel van het vasten

Allah – de Almachtige – zegt: “O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven net zoals het voor degenen vóór jullie was voorgeschreven, zodat jullie godsbewustzijn zullen verkrijgen.” (Koran 2:183)

Dit is dus het doel van het vasten. Denk je dat Allah slechts van ons wil dat wij honger en dorst lijden? Nee, bij Allah. Het doel van het vasten is groter dan dit: “…zodat jullie godsbewustzijn zullen verkrijgen.”

In deze maand helpt Allah jou om tot de godsbewusten te behoren, door de duivels van jou weg te houden. Hoe vaak horen we in de maand Ramadan van een zondaar die berouw heeft getoond, van een onbedekte vrouw die de hijab is gaan dragen, van een persoon die begonnen is met bidden, van een gierigaard die zijn geld aan de armen uitgeeft. Waarom? Omdat het de maand van godsbewustzijn, de maand van vergeving, de maand van genade is. Ellendig is degene, nogmaals ellendig is degene die de maand Ramadan meemaakt, maar niet vergeven wordt voor zijn zonden. De maand waarin de genade neerdaalt en de goede daden worden geaccepteerd. De Profeet Mohammadﷺ zegt:

“Wanneer iemand (de maand) Ramadan vast met geloof (in Allah) en verwachting (van de beloning), worden al zijn/haar voorgaande zonden vergeven.”

Als jij deze gunst laat gaan en je vast zonder dat je vergeven wordt, dan heb je nog een tweede kans. De Profeetﷺ zegt verder:

“Wanneer iemand de (avondgebeden van) Ramadan bidt met geloof (in Allah) en verwachting (van de beloning), worden al zijn/haar voorgaande zonden vergeven.”

Maar als jij de avondgebeden van Ramadan bidt zonder dat je vergeven wordt, dan is er nog een derde mogelijkheid:

“Wanneer iemand Laylat al-Qadr (de Waardevolle Nacht) bidt met geloof (in Allah) en verwachting (van de beloning), worden al zijn/haar voorgaande zonden vergeven.” (Al-Boekhaarie & Moeslim)

Laylat al-Qadr

Laylat al-Qadr, beste lezer! De Waardevolle Nacht. Wat doet jou weten wat Laylat al-Qadr is? “Laylat al-Qadr is beter dan duizend maanden. De Engelen en de Geest (Djibriel) dalen daarin neer, met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede zal er zijn tot aan de ochtendschemering.” (Koran 97:3-5)

Het is de parel van Ramadan, het meest belangrijke wat zich in de maand Ramadan bevindt. In deze nacht, Laylat al-Qadr, heeft de meest grootse gebeurtenis plaatsgevonden waarvan de hemelen en de aarde getuige waren: de Koran werd geopenbaard aan de wereldbewoners.

“Zeker, Wij hebben hem (de Koran) laten neerdalen in Laylat al-Qadr.” (Koran 97:1)

“Zeker, Wij hebben hem laten neerdalen in een gezegende nacht.” (Koran 44:3)

De maand van het vasten

Ramadan is de maand van het vasten. Weet jij wat het vasten betekent, beste lezer? Het is niet alleen het wegblijven van eten en drinken. De maand van het vasten, het vasten waar de vastende de zoetheid van proeft. Voor wie laat jij het eten? Voor wie laat jij het drinken? Voor wie laat jij jouw verlangens? Voor Allah – de Almachtige.

Allah zegt: “Alle daden van het kind van Adam zijn voor hem/haar zelf, behalve het vasten. Dit is voor Mij en Ik ben Degene Die ervoor zal belonen.” (Al-Boekhaarie & Moeslim)

Wie is Degene Die jou het vasten heeft opgedragen? Allah. Wie is Degene voor Wie jij vast? Allah. Wie is Degene Die jou ervoor beloont? Allah.

Wat weerhoudt jou ervan, beste lezer, wanneer jij je huis binnengaat en alleen bent, om te eten en te drinken? Wie is ervan op de hoogte, wie komt het te weten, wie ziet jou? Wat weerhoudt jou ervan om te eten en te drinken, terwijl je in je eentje bent? Het is omdat jij weet dat Allah over jou waakt en naar jou kijkt.

“…behalve het vasten, want dit is voor Mij…”

Een geheim tussen jou en jouw Heer.

“…en Ik ben Degene Die ervoor zal belonen.”

Weet jij wat de beloning van de vastende is wanneer hij zijn Heer zal ontmoeten? De mensen gaan het Paradijs binnen door verschillende poorten, behalve de vastenden. Want voor hen is er een speciale poort. Een poort die niemand anders dan hen zal binnentreden. Het is de poort van Rayyaan. Zij waren standvastig en oprecht in het vasten, waardoor Allah hun hun beloning geeft.

De gunsten van het vasten

Een man kwam naar de Profeet Mohammadﷺ en vroeg hem: “O Boodschapper van Allah, wijs mij op een daad die mij het Paradijs laat binnengaan.” De Profeet ﷺ antwoordde: “Houd je aan het vasten, want er is geen gelijke daaraan.” (Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb)

De Profeet ﷺ zei: “Het vasten is een schild waarmee de dienaar zichzelf beschermt tegen de Hel.” (Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb)

Weet jij dat dit vasten voor jou bij Allah zal bemiddelen op de Dag der Opstanding? De Profeet Mohammad ﷺzei: “Het vasten en de Koran zullen voor de dienaar bemiddelen op de Dag der Opstanding…”

Het vasten zal een vorm aannemen, praten en jou verdedigen bij Allah! Omdat jij hebt gevast en dorst en honger hebt geleden omwille van Allah.

“Het vasten zal zeggen: “Mijn Heer, ik heb hem overdag weggehouden van het voedsel en de lusten. Laat mij dus voor hem bemiddelen.” De Koran zal zeggen: “Mijn Heer, ik heb hem ’s nachts weggehouden van de slaap. Laat mij dus voor hem bemiddelen.” Daarop zullen zij bemiddelen.” (Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb)

De Profeet Mohammadﷺ zei: “De mondgeur van de vastende is Allah geliefder dan de geur van muskus.” (Al-Boekhaarie & Moeslim)

En hijﷺ zei: “Wanneer iemand een dag vast omwille van Allah, zal Allah zijn gezicht een afstand van zeventig jaar van de Hel verwijderen.” (Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb)

Ook zei de Profeet ﷺ: “De vastende kent twee momenten van vreugde. Wanneer hij zijn vasten verbreekt, is hij verheugd. En wanneer hij zijn Heer ontmoet, is hij verheugd.”
(Al-Boekhaarie & Moeslim)

Tot de gunsten van het vasten behoort dat de mens ziet hoe zwak en behoeftig hij aan zijn Heer is en het herinnert hem aan de gunsten van Allah aan hem. Het herinnert hem aan de situatie van zijn arme broeders en zusters, waarop hij Allah dankbaar zal zijn en de armen en behoeftigen zal steunen.

Verder reinigt het vasten het lichaam van overtollige en onreine stoffen en bevordert het de gezondheid. Dit is bevestigd door verschillende dokters en specialisten.

De Voorgangers en het vasten

‘Abdoellah ibn ‘Oemar – moge Allah tevreden zijn met beiden – huilde op zijn sterfbed. Toen hem gevraagd werd waarom hij huilde, antwoordde hij: “Ik treur om niets van deze wereld, behalve om de dorst tijdens de hete dagen (vanwege het vasten) en het verdrijven van de slaap tijdens de lange nachten (vanwege het bidden).”

Velen van de Vrome Voorgangers huilden op hun sterfbed vanwege dit. Omdat zij deze dagen niet meer zouden meemaken, de mooiste dagen, de zoetste dagen.

Nafiesah bint al-Hasan ibn Zayd ibn al-Hasan ibn ‘Alie behoort tot de nakomelingen van de Profeet ﷺ. Ze was een vrome aanbidster van Allah. Ze had de gewoonte om veel te vasten. Ze stierf zelfs terwijl ze aan het vasten was – moge Allah haar genadig zijn. Toen ze op haar sterfbed lag, zeiden de mensen tegen haar: “Drink wat water.” “Nee, bij Allah,” antwoordde zij, “sinds dertig jaar vraag ik Allah om mij te laten sterven terwijl ik vastende ben. Moet ik nu mijn vasten verbreken?!” Toen begon ze de Koran te reciteren, totdat ze bij de volgende Woorden van Allah kwam: “Zeg: “Aan wie behoort datgene wat in de hemelen en op aarde is?” Zeg: “Aan Allah. Hij heeft Zichzelf genade voorgeschreven.” (Koran 6:12) Toen stopte ze en blies ze haar laatste adem uit.

De maand van de Koran

Ramadan is de maand van de Koran. Allah heeft in de maand Ramadan de hele Koran laten neerdalen van het Bewaarde Paneel naar de laagste hemel. Vervolgens werd de Koran van de laagste hemel naar de aarde geopenbaard over een periode van 23 jaar.

“De maand Ramadan is het waarin de Koran is geopenbaard, als een leiding voor de mensheid en duidelijke bewijzen voor de leiding en de onderscheiding (tussen het goede en het slechte).” (Koran 2:185)

De Voorgangers en de Koran

Imam ash-Shaafi’ie – moge Allah hem genadig zijn – was gewend de Koran zestigmaal te reciteren en uit te lezen in de maand Ramadan. Dat wil zeggen tweemaal per dag. Tijdens de dag reciteerde hij hem helemaal en tijdens de nacht reciteerde hij hem helemaal.

Imam Maalik – moge Allah hem genadig zijn – was gewend om in de maand Ramadan afstand te nemen van alle bijeenkomsten en alle boeken en zich alleen te richten op het Boek van Allah.

Dat zijn onze Vrome Voorgangers. Tijdens de maand Ramadan kenden zij alleen de Koran. Laten wij hen opvolgen. Laten wij de Koran nemen, deze reciteren, nadenken over zijn betekenissen en de nachten ermee doorbrengen. Laten wij de woorden van de Koran van buiten leren en de regels van de Koran in praktijk brengen. Laten wij zijn zoals onze voorgangers, de maand Ramadan vrijmaken voor de Koran.

De laatste tien dagen

Wanneer de laatste tien dagen van Ramadan aanbraken, zonderde de Profeet ﷺ zich af van zijn gezin. Hij verbleef in de moskee en hij nam afstand van alle wereldse zaken om alleen met zijn Heer te zijn. Hij hield zich bezig met het reciteren van de Koran, het gedenken van Allah, het vragen om vergiffenis, het aanroepen van zijn Heer en het nachtgebed.

De Profeetﷺ was gewend zich in de laatste tien nachten extra in te spannen om Laylat al-Qadr, de Waardevolle Nacht, niet te missen. Doe dus je best om de beloning van deze nacht niet voorbij te laten gaan. De Profeet Mohammad ﷺ zei: “Zoek Laylat al-Qadr in de oneven nachten van de laatste tien nachten (van de maand Ramadan).” (Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb)

De maand van de smeekbeden

Ramadan is de maand van de smeekbeden. De smeekbeden van de vastende worden niet geweigerd. Maak hier dus gebruik van, beste lezer. Hef je handen op naar Allah, keer je in de richting van de Ka’bah in Mekkah en roep Allah aan. Vraag Hem om jouw vasten te accepteren, om jouw zonden te vergeven en om jou van de Hel te redden. Roep Allah aan, want de smeekbeden van de vastende worden verhoord.

“Wanneer Mijn dienaren jou over Mij vragen, dan ben Ik zeker dichtbij. Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij smeekt.” (Koran 2:186)

De maand van vrijgevigheid

Ramadan is de maand van vrijgevigheid. De Profeet Mohammadﷺ was de meest vrijgevige persoon, maar in de maand Ramadan was hij nog vrijgeviger. Hij had geen vrees voor armoede. Iedereen die hem wat vroeg, gaf hij. Maar in zijn eigen huis vond hij niets eens een dadel om te eten. Als iemand hem wat vroeg, gaf hij het hem, al was het zijn kleed dat hij droeg.

De maand van vergeving en genade

Beste lezer, het is de maand van vergeving en genade. Is het dan gepast voor ons dat wij deze maand doorbrengen in ongehoorzaamheid aan Allah? Is het dan gepast voor ons dat wij ons vastkluisteren aan de buis, naar muziek luisteren en films kijken? Is het dan gepast voor ons om het gebed te laten, verboden relaties te hebben, naar verboden zaken te kijken en rente te eten? Beste lezer, is het niet gepaster voor ons om in deze maand weg te blijven van de zonden? Om een terugkeer te maken naar Allah en berouw te tonen voor onze slechte daden? Om ons voor te bereiden op de ontmoeting met Allah – de Meest Barmhartige? Is het niet gepast om deze maand niet voorbij te laten gaan zonder dat Allah ons onze zonden heeft vergeven?

De Profeet Mohammadﷺ zegt: “Wanneer iemand valse uitspraken (leugens e.d.) en het handelen hiernaar niet opgeeft, heeft Allah er geen behoefte aan dat hij zijn eten en drinken laat.” (Al-Boekhaarie)

Wat heb jij eraan, beste lezer, om weg te blijven van eten, drinken en geslachtsgemeenschap welke normaal gezien zijn toegestaan en vervolgens verboden zaken gaat verrichten, zoals het luisteren naar muziek, het eten van rente, het laten van het gebed en het kijken naar verboden zaken? Allah heeft er geen behoefte aan dat hij zijn eten en drinken laat.

Toon berouw

Deze maand is gekomen om de zonden uit te wissen. De maand van genade en vergeving. Allah heeft deze maand geschapen als een kans voor hen die berouw willen tonen, voor hen die terug willen keren naar hun Heer. Het moment om te vertrekken is bijna aangebroken en de dood is dichtbij. Denk na over je zonden. Dit is jouw grote kans: Ramadan.

Als je geen berouw toont in Ramadan, beste lezer, wanneer dan wel? De duivels zijn vastgebonden, de poorten van het Paradijs zijn geopend en de poorten van de Hel zijn gesloten.

Dit is de maand Ramadan. Pas op dat je deze kans niet verwaarloost. Het zijn slechts enkele dagen. De maand is nog maar net begonnen of je zult zien dat hij al voorbij is gegaan. Hoeveel van degenen die gestorven zijn wensen dat zij uit hun graven konden opstaan om deze maand te kunnen benutten? Laat dus geen ogenblik van deze maand voorbijgaan, beste lezer, zonder dat je toenadering zoekt tot Allah.

En tot slot…

Vraag ik Allah om onze daden in deze maand te accepteren, zijn genade op ons neer te laten dalen, ons onze zonden te vergeven en ons te laten behoren tot degenen die gered worden van de Hel.