Zonder enige twijfel is de geneeswijze door middel van de edele Koran en de profetische overleveringen een profijtelijke geneeswijze en een volmaakt geneesmiddel. Allah zegt:

‘Zeg: ‘Hij (de Koran) is voor degenen die geloven een leiding en een genezing.’  [Soerat Foessilat 41:44]

‘En Wij laten datgene van de Koran neerdalen wat een genezing en een genade is voor de gelovigen.’  [Soerat al-Israa- 17:82]

‘Van de Koran…’ wil zeggen dat de hele Koran een geneesmiddel is.

(Al-Djawaab al-Kaafie van Imam Ibn al-Qayyim, blz. 20)

Allah zegt: ‘O mensheid! Zeker, een vermaning van jullie Heer is tot jullie gekomen en een genezing voor hetgeen in de harten is en een leiding en een genade voor de gelovigen.’  [Soerat Yoenoes 10:57]

De Koran is het volmaakte geneesmiddel voor alle hartziekten en lichamelijke ziekten en alle kwalen van deze wereld en het Hiernamaals. Maar niet iedereen is geschikt voor het zoeken van genezing door middel van de Koran, noch heeft iedereen succes hierin. Als de zieke de behandeling hiermee op een juiste wijze uitvoert en zijn ziekte behandelt door middel van de Koran met oprechtheid, geloof, volmaakte acceptatie, vaste overtuiging en vervulling van de voorwaarden, dan zal de ziekte zich nooit meer bij hem vertonen. Hoe kunnen de ziekten immers op tegen de Woorden van de Heer van de aarde en de hemel? De Woorden die de bergen zouden doen splijten of de aarde zouden doen barsten, als deze hierop zouden neerdalen!

Er is geen enkele hartziekte of lichamelijke ziekte zonder dat je in de Koran de aanwijzing vindt hoe deze te genezen, de oorzaak ervan en de bescherming ertegen. Dit is voor degene die Allah begrip heeft geschonken van Zijn Boek. Allah heeft in de Koran melding gemaakt van zowel de ziekten van het hart en lichaam als de genezing hiervan.

Wat de ziekten van het hart betreft, deze bestaan uit twee soorten:

de ziekte van twijfel en onzekerheid; de ziekte van begeerte en dwaling. Allah (Verheven is Hij) maakte uitgebreid melding van de hartziekten en Hij noemde de oorzaken en de geneeswijze ervan.

(Zaad al-Ma’aad van Imam Ibn al-Qayyim, 4/6)

Allah zegt: ‘Is het niet voldoende voor hen dat Wij het Boek op jou hebben laten neerdalen dat aan hen wordt voorgedragen?  Zeker, daarin is inderdaad een genade en een vermaning voor een volk dat gelooft.’  [Soerat al-‘Ankaboet 29:51]

Imam Ibn al-Qayyim zei:  ‘Degene die geen genezing vindt in de Koran, moge Allah hem niet genezen. Degene die geen voldoening vindt in de Koran, moge Allah hem geen voldoening geven.’

(Zaad al-Ma’aad, 4/352)

Wat de ziekten van het lichaam betreft: de Koran heeft de fundamenten, de beginselen en de grondslagen voor de geneeswijze ervan aangegeven. De grondslagen van de geneeswijze van het lichaam zijn er drie en deze bevinden zich allemaal in de edele Koran:

behouden van de gezondheid; bescherming tegen datgene wat schade berokkent; zich ontdoen van de bedorven en schadelijke stoffen. Hiermee kan men elke afzonderlijke ziekte tegengaan.

(Zaad al-Ma’aad, 4/352; 4/6)

Als de dienaar de behandeling door middel van de Koran op een juiste wijze uitvoert, zal hij getuigen van een snelle genezing en het geweldige effect hiervan op zijn lichaam.

Imam Ibn al-Qayyim zei:  ‘Er was een periode waarin ik ziek was geworden in Mekka, terwijl er geen dokter of medicijn in mijn bereik was. Daarom behandelde ik mijzelf door middel van hoofdstuk al-Faatihah (1) en ik zag dat dit een geweldige uitwerking had. Ik nam wat Zamzam-water (uit de bekende waterbron in Mekka), ik reciteerde hoofdstuk al-Faatihah verschillende keren hierover en vervolgens dronk ik dit op. Daarin trof ik de volledige genezing. Ik begon in het vervolg mijn toevlucht te zoeken hierin bij vele ziekten, waardoor ik hier een enorm profijt van had. Ook schreef ik dit voor aan mensen die aan een ziekte leden of pijn hadden, waardoor velen van hen snel beter werden.’

(Zaad al-Ma’aad, 4/178; al-Djawaab al-Kaafie, blz. 21)

Evenzo behoort de geneeswijze door middel van de authentieke profetische overleveringen tot de meest profijtelijke geneesmiddelen. Ook de smeekbede behoort tot de meest profijtelijke oorzaken voor het afweren van datgene wat gehaat wordt en het behalen van datgene wat gewenst wordt, mits deze vrij is van de verboden zaken. De smeekbede behoort tot de meest nuttige geneesmiddelen, vooral als men hierin bij Allah aandringt. De smeekbede is de vijand van het onheil. De smeekbede weert het onheil af en geneest het. De smeekbede voorkomt de neerdaling van het onheil of vermindert het onheil wanneer dit al is neergedaald.

(Al-Djawaab al-Kaafie, blz. 22-25)

De Profeet ﷺ  zei: ‘D e smeekbede is van nut tegen datgene (het onheil) wat is neergedaald en datgene wat niet is neergedaald. O dienaren van Allah, houd jullie dus aan de smeekbede!’

(Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 1634)

Ook zei hij ﷺ :  ‘Niets houdt de voorbeschikking tegen, behalve de smeekbede. Niets doet de leeftijd vermeerderen, behalve weldadigheid.’

(Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah, 154)

Maar er is een zaak waar men een goed besef van moet hebben: de Koranverzen, gedachtenissen en smeekbeden waarmee men genezing zoekt, zijn op zichzelf profijtelijk en genezend, maar zij vereisen een acceptatie, kracht en invloed van degene die deze uitvoert. Wanneer de genezing uitblijft, dan komt dit door de zwakke invloed van degene die de behandeling uitvoert, door het gemis aan acceptatie bij degene bij wie de behandeling wordt uitgevoerd of door een sterke preventieve factor die ervoor zorgt dat het geneesmiddel niet werkt. De roeqyah – oftewel de behandeling door middel van Koranverzen, smeekbeden en gedachtenissen – vindt namelijk plaats door twee zaken:

een zaak van de kant van de zieke; een zaak van de kant van degene die de behandeling uitvoert. De zaak van de kant van de zieke is dat hij zich sterk maakt, dat hij zich oprecht richt tot Allah (Verheven is Hij), dat hij er volledig van overtuigd is dat de Koran een genezing en genade is voor de gelovigen en dat hij toevlucht zoekt op de juiste manier door middel van zijn hart en tong. Dit is namelijk een vorm van strijd. De strijder kan zijn vijand niet overwinnen, behalve door twee zaken:

het wapen dient op zichzelf goed en geschikt te zijn; de arm die dit wapen gebruikt, dient sterk te zijn. Wanneer één van deze twee zaken uitblijft, zal het wapen dus van weinig nut zijn. Laat staan dat beide zaken afwezig zijn: dat het hart leeg is van monotheïsme, vertrouwen op Allah, vrees voor Allah en toewijding aan Allah en dat men daardoor geen wapen heeft.

De tweede zaak is van de kant van degene die de behandeling door middel van de Koran en de profetische overleveringen uitvoert. Ook hij dient deze twee eigenschappen te bezitten.

(Zaad al-Ma’aad, 4/68; al-Djawaab al-Kaafie, blz. 21)

Om deze reden zei Ibn at-Tien:  ‘De behandeling door middel van smeekbeden waarmee men toevlucht zoekt en door middel van de Namen van Allah is het spirituele geneesmiddel. Wanneer deze wordt uitgevoerd door de vromen onder de schepsels, vindt de genezing plaats met de toestemming van Allah (Verheven is Hij).’

(Fath al-Baarie, 10/196)

De geleerden hebben overeenstemming bereikt over het feit dat roeqyah is toegestaan wanneer aan drie voorwaarden wordt voldaan:

1. Dat deze bestaat uit de Woorden van Allah, Zijn Namen en Eigenschappen of de woorden van Zijn Boodschapper ﷺ .

2. Dat deze gebeurt in de Arabische taal of met datgene waarvan de betekenis bekend is.

3. Dat men gelooft dat de roeqyah op zichzelf geen invloed heeft op de genezing, maar dat dit doel alleen tot stand komt met de Macht van Allah.

(Fath al-Baarie, 10/195; Madjmoe’ Fataawaa Ibn Baaz, 2/384)

De roeqyah is niets meer dan een oorzaak.

(Al-‘Ilaadj bir Roeqyah min al-Kitaab was Soennah (Roeqyah vanuit het Boek en de Soennah) van Dr. Sa’ied al-Qahtaanie)

* Wij adviseren iedereen die ziek is om een arts te raadplegen om vast te stellen of het gaat om een lichamelijke of psychische ziekte. Vele mensen denken dat ze ‘bezeten’ zijn, terwijl er vaak sprake is van een psychische ziekte. Mocht je behoefte hebben aan een psycholoog, dan adviseren wij altijd om een islamitische psycholoog te nemen, omdat die jou beter zal begrijpen.

Het is uiteraard enorm aangeraden om roeqyah over jezelf te doen. De kracht van de Koran mag niet worden onderschat. Ook is het aangeraden om veel smeekbeden te verrichten. Keer je als eerste altijd tot Allah. Hij is degene die jou beschermt en geneest. Allah weet het beter.