1. Verricht de intentie. Dit is een vastberadenheid in het hart dat je een bepaald gebed gaat verrichten. De intentie mag niet uitgesproken worden.

2. Plaats een voorwerp (soetrah) voor je (van ongeveer een halve meter hoog) en laat niemand tussen jou en dit voorwerp langs lopen.

3. Wend je hele lichaam tot de gebedsrichting, namelijk het Gewijde Huis in Mekka dat bekend staat als de Ka’bah.

4. Hef je handen ter hoogte van de schouders of oorlellen en zeg: ‘Allaahoe akbar’ , oftewel: ‘Allah is de Grootste.’ Het is toegestaan deze woorden te zeggen vóór het heffen van de handen, erna of tegelijkertijd hiermee. Tijdens het heffen van de handen dienen de vingers uitgestrekt te zijn. Zie onderstaande afbeeldingen:

Gebed .  Gebed

5. Plaats de rechterhand over de linkerhand, pols en onderarm op de borst. Kijk naar de plaats van het neerknielen zonder je hoofd te buigen. Zie onderstaande afbeelding:

Gebed

6. Reciteer de openingssmeekbede voor het gebed:

‘Soebhaanakal laahoemma wa bi hamdik. Wa tabaarakasmoek. Wa ta’aalaa djaddoek. Wa laa ilaaha ghayroek.’
Oftewel: ‘Verheerlijkt bent U met de lof die U toekomt. Gezegend is Uw Naam. Verheven is Uw Majesteit. Niets heeft het recht aanbeden te worden behalve U.’

7. Zoek toevlucht bij Allah tegen de Satan door het volgende te zeggen:

‘A’oedhoe billaahi minash shaytaanir radjiem, min hamzihie wa nafkhihie wa nafthih.’
Oftewel: ‘Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de verbannen Satan, tegen zijn krankzinnigheid, hooghartigheid en poëzie.’

8. Reciteer hoofdstuk al Faatihah en houd een adempauze na elk vers:

Bismillaahir rahmaanir rahiem.
In de Naam van Allah, de Bezitter van ultieme Genade, de Schenker van ultieme Genade.

Alhamdoe lillaahi rabbil ‘aalamien.
Alle lof komt toe aan Allah, de Heer der werelden.

Arrahmaanir rahiem.
De Bezitter van ultieme Genade, de Schenker van ultieme Genade.

Maaliki yawmid dien.
De Bezitter van de Dag van de Afrekening.

Iyyaaka na’boedoe wa iyyaaka nasta’ien.
U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.

Ihdinas siraatal moestaqiem.
Leid ons op het rechte pad.

Siraatal ladhiena an’amta ‘alayhim ghayril maghdoebi ‘alayhim wa lad daallien.
Het pad van degenen die U hebt begunstigd, niet van degenen op wie de Woede rust, noch dat van de dwalenden.

Zeg daarna ‘aamien’, oftewel: o Allah, geef gehoor.

Degenen die hoofdstuk al Faatihah niet memoriseren, mogen in plaats daarvan zeggen:

‘Soebhaanallaah’, ‘alhamdoe lillaah’, ‘laa ilaaha illallaah’, ‘Allaahoe akbar’ en ‘laa hawla wa laa qoewwata illaa billaah’.
Oftewel: ‘Verheerlijkt is Allah, alle lof komt toe aan Allah, niets heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah, Allah is de Grootste en er is geen beweging of kracht behalve door Allah.’ Zij moeten echter wel hun best doen om dit hoofdstuk te memoriseren.

9. Het is in de eerste twee gebedseenheden aanbevolen dat je na al Faatihah een ander hoofdstuk reciteert.

10. Wanneer je klaar bent met reciteren, dien je een moment te zwijgen om op adem te komen.

11. Hef je handen zoals eerder omschreven en zeg ‘Allaahoe akbar’ terwijl je naar de buigende positie gaat.

12. In de buigende positie plaats je je handen op je knieën en pak je die vast terwijl je je vingers uit elkaar houdt. Verwijder je ellebogen van je zij, houd je rug recht en houd je hoofd op dezelfde hoogte als je rug. Zie onderstaande afbeeldingen:

Gebed
Gebed

13. In de buigende positie zeg je driemaal ‘Soebhaana rabbiyal ‘adhiem’, oftewel: ‘Verheerlijkt is mijn Heer, de Geweldige.’

14. Kom omhoog uit de buigende positie terwijl je zegt: ‘Sami’al laahoe li man hamidah’. Oftewel: ‘Allah verhoort degene die Hem prijst.’

15. Sta rechtop totdat elk deel van je lichaam in positie is, hef je handen zoals eerder omschreven en zeg: ‘Rabbanaa wa lakal hamd’. Oftewel: ‘Onze Heer, U komt alle lof toe.’

16. Zeg ‘Allaahoe akbar’ en daal neer naar de grond met eerst je handen en daarna je knieën.

17. Rust op je handen en spreid deze uit. Plaats je vingers tegen elkaar en richt deze naar de gebedsrichting. Plaats je handen ter hoogte van je schouders of oorlellen. Hef je onderarmen van de grond en verwijder deze van je romp. Plaats je voorhoofd, neus, knieën en tenen stevig op de grond. Je tenen dienen rechtop te staan en naar de gebedsrichting gericht. Plaats je hielen tegen elkaar. Zorg ervoor dat je bovenbenen je buik niet raken. Zie onderstaande afbeelding:

Gebed

18. Zeg driemaal ‘Soebhaana rabbiyal a’laa’, oftewel: ‘Verheerlijkt is mijn Heer, de Hoogste.’

19. Het is in de knieling aanbevolen om veel smeekbeden te verrichten, omdat de smeekbeden in deze houding hoogstwaarschijnlijk verhoord zullen worden.

20. Hef je hoofd terwijl je ‘Allaahoe akbar’ zegt.

21. Zit op je linkervoet en houd je rechtervoet rechtop met je tenen naar de gebedsrichting. Plaats je handen op je knieën. Deze positie wordt iftiraash genoemd. Zie onderstaande afbeeldingen:

Gebed .       Gebed

22. Zeg in deze zittende positie tweemaal ‘Rabbighfir lie’ , oftewel: ‘Mijn Heer, vergeef mij.’

23. Na de zittende positie volgt een tweede knieling zoals de vorige. Wanneer je dit hebt gedaan, heb je een complete eenheid (rak’ah) volbracht.

24. Hef je hoofd uit de knieling en zeg ‘Allaahoe akbar’ . Zit in de iftiraash positie totdat elk gewricht op zijn plaats is. Sta daarna op naar de tweede gebedseenheid door op je vuisten te leunen.

25. Verricht de tweede gebedseenheid op dezelfde manier als de eerste, maar zonder de openingssmeekbede te reciteren.

26. Zodra je de tweede gebedseenheid hebt voltooid, ga je in de iftiraash positie zitten. Houd de rechterhand gesloten terwijl de duim en middelvinger elkaar raken als in een cirkel of plaats de duim tegen de middelvinger. Zie onderstaande afbeelding:

Gebed

27. Wijs met de wijsvinger naar de gebedsrichting, kijk naar je wijsvinger en beweeg deze gedurende het reciteren van de tashahhoed (geloofsgetuigenis):

‘Attahiyyaatoe lillaahi was salawaatoe wat tayyibaat. Assalaamoe ‘alan nabiyyi wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh. Assalaamoe ‘alaynaa wa ‘alaa ‘ibaadil laahis saalihien. Ashhadoe allaa ilaaha illallaah, wa ashhadoe anna moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh.’

Oftewel: ‘Alle lofprijzingen, gebeden en reine woorden en daden komen toe aan Allah. Vrede zij met de Profeet en de Barmhartigheid en zegeningen van Allah. Vrede zij met ons en met de rechtschapen dienaren van Allah. Ik getuig dat niets het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.’

28. Vervolgens dien je de volgende smeekbede te reciteren die bekend staat als ‘assalaah alibraahiemiyyah’:

‘Allaahoemma salli ‘alaa moehammadin wa ‘alaa aali moehammad, kamaa sallayta ‘alaa ibraahiema wa ‘alaa aali ibraahiem. Innaka hamiedoen madjied. Allaahoemma baarik ‘alaa moehammadin wa ‘alaa aali moehammad, kamaa baarakta ‘alaa ibraahiema wa ‘alaa aali ibraahiem. Innaka hamiedoen madjied.’

Oftewel: ‘O Allah! Prijs Mohammed en de familie van Mohammed, zoals U Ibraahiem (Abraham) en de familie van Ibraahiem hebt geprezen. Zeker, U bent meest Prijzenswaardig, meest Glorieus. O Allah! Zegen Mohammed en de familie van Mohammed, zoals U Ibraahiem en de familie van Ibraahiem hebt gezegend. Zeker, U bent meest Prijzenswaardig, meest Glorieus.’

29. In de gebeden van drie of vier eenheden dien je na de tweede gebedseenheid en de tashahhoed je handen te heffen ter hoogte van je schouders of oorlellen terwijl je ‘Allaahoe akbar’ zegt. Vervolgens dien je op te staan naar de derde gebedseenheid. Verricht deze op dezelfde manier als de tweede eenheid tot aan de tweede knieling.

30. Wanneer je het avondgebed (maghrib, dat uit drie gebedseenheden bestaat) verricht, dien je nu op de volgende manier te zitten: laat je lichaam op je linkerdij rusten, plaats je linkervoet onder je rechterscheen en houd je rechtervoet rechtop. Deze positie wordt tawarroek genoemd. Zie onderstaande afbeelding:

Gebed

31. Als je echter bezig bent met een gebed dat uit vier eenheden bestaat, dien je aan het einde van de derde eenheid op te staan en de vierde eenheid te verrichten tot aan de tawarroek positie. In de tawarroek-positie dien je de tashahhoed en ‘assalaah alibraahiemiyyah’ te reciteren.

32. Hierna dien je de volgende smeekbede te zeggen:

‘Allaahoemma innie a’oedhoe bika min ‘adhaabi djahannam, wa min ‘adhaabil qabr, wa min fitnatil mahyaa wal mamaat, wa min sharri fitnatil masiehid daddjaal’.
Oftewel: ‘O Allah! Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de bestraffing van de Hel, tegen de bestraffing van het graf, tegen de beproeving van het leven en de dood en tegen het kwade van de beproeving van de Antichrist.’

33. Daarna dien je Allah te smeken om wat je maar wenst van deze wereld en het Hiernamaals.

34. Daarna dien je je hoofd volledig naar rechts en naar links te keren en de vredegroet uit te spreken aan je rechterzijde en linkerzijde. Dit kan op vier manieren:

  1. Het zeggen van ‘assalaamoe ‘alaykoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh’ (vrede zij met jou en de Barmhartigheid en zegeningen van Allah) aan de rechterzijde en ‘assalaamoe ‘alaykoem wa rahmatoellaah’ (vrede zij met jou en de Barmhartigheid van Allah) aan de linkerzijde.
  2. Op dezelfde manier als hierboven zonder de toevoeging ‘wa barakaatoeh’.
  3. Het zeggen van ‘assalaamoe ‘alaykoem wa rahmatoellaah‘ aan de rechterzijde en ‘assalaamoe ‘alaykoem’ aan de linkerzijde.
  4. Het zeggen van ‘assalaamoe ‘alaykoem’ terwijl je je hoofd slechts een klein beetje naar rechts keert.
    Einde van het gebed.

Bron: Talkhies Sifat Salaat an-Nabiyy ﷺ (Beknopte Beschrijving van het Gebed van de Profeet ﷺ) van Imam al-Albaanie