Het ochtendgebed bestaat uit twee gebedseenheden (raka’aat).

1. Heb de intentie in je hart.

2. Richt je naar de qiblah (de richting van de Ka’bah in Mekka).

3. Hef je handen op tot aan je oren en zeg: ‘Allaahoe akbar (Allah is de Grootste).’

4. Plaats je rechterhand over je linkerhand op je borst.

5. Reciteer de volgende smeekbede:

‘Soebhaanakallaahoemma wa bi hamdik. Wa tabaarakasmoek. Wa ta’aalaa djaddoek. Wa laa ilaaha ghayroek.’
‘Geprezen bent U, o Allah, met de lof die U toekomt. Gezegend is Uw Naam. Verheven is Uw Grootsheid. Niets heeft het recht aanbeden te worden dan U.’

Ook kan je een andere smeekbede reciteren die authentiek van de Profeet ﷺ is overgeleverd.

6. Reciteer het volgende zachtjes:

‘A’oedhoe billaahi minash shaytaanir radjiem.’
‘Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de verbannen Satan.’

‘Bismillaahir rahmaanir rahiem.’
‘In de Naam van Allah, de Bezitter van ultieme Genade, de Schenker van ultieme Genade.’

7. Reciteer het volgende hardop:

‘Alhamdoe lillaahi rabbil ‘aalamien.’
‘Alle lof komt toe aan Allah, de Heer der Werelden.’

‘Arrahmaanir rahiem.’
‘De Bezitter van ultieme Genade, de Schenker van ultieme Genade.’

‘Maaliki yawmid dien.’
‘De Bezitter van de Dag van de Afrekening.’

‘Iyyaaka na’boedoe wa iyyaaka nasta’ien.’
‘U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.’

‘Ihdinas siraatal moestaqiem.’
‘Leid ons op het rechte pad.’

‘Siraatal ladhiena an’amta ‘alayhim ghayril maghdoebi ‘alayhim wa lad daallien.’
‘Het pad van degenen die U hebt begunstigd, niet van degenen op wie de Woede rust noch dat van de dwalenden.’

‘Aamien.’
‘O Allah, geef gehoor.’

8. Reciteer daarna:

‘Bismillaahir rahmaanir rahiem.’
‘In de Naam van Allah, de Bezitter van ultieme Genade, de Schenker van ultieme Genade.’

‘Qoel hoewal laahoe ahad.’
‘Zeg: ‘Hij is Allah, Uniek.’

‘Allaahoes samad.’
‘Allah, de Volmaakte aan Wie alle schepsels behoeftig zijn.’

‘Lam yalid wa lam yoelad.’
‘Hij heeft niet verwekt en Hij werd niet verwekt.’

‘Wa lam yakoel lahoe koefoewan ahad.’
‘En niemand is in enig opzicht aan Hem gelijk.’

Of reciteer een ander hoofdstuk van de Koran dat je uit je hoofd kent.

9. Hef je handen op, zeg: ‘Allaahoe akbar (Allah is de Grootste)’ en ga over naar de buiging.

10. Plaats je handen op je knieën en zeg driemaal:

‘Soebhaana rabbiyal ‘adhiem.’
‘Verheerlijkt is mijn Heer, de Geweldige.’

11. Keer terug naar de staande positie, hef je handen op en zeg:

‘Sami’allaahoe li man hamidah. Allaahoemma rabbanaa lakal hamd.’
‘Allah verhoort degene die Hem prijst. O Allah, onze Heer! U komt alle lof toe.’

12. Zeg: ‘Allaahoe akbar (Allah is de Grootste)’, en ga over naar de knieling.

13. Plaats je handen, je knieën, je voorhoofd, je neus en je tenen op de grond richting de qiblah, hef je ellebogen van de grond en zeg driemaal:

‘Soebhaana rabbiyal a’laa.’
‘Verheerlijkt is mijn Heer, de Meest Verhevene.’

14. Kom op uit de knieling terwijl je ‘Allaahoe akbar (Allah is de Grootste)’ zegt.

15. Plaats je handen op je knieën en zeg:

‘Rabbighfir lie warhamnie wahdinie wa ‘aafinie warzoeqnie.’
‘Mijn Heer! Vergeef mij, wees mij genadig, leid mij, bescherm mij en schenk mij voorzieningen.’

16. Zeg: ‘Allaahoe akbar (Allah is de Grootste)’ en kniel voor de tweede keer neer.

17. Zeg driemaal:

‘Soebhaana rabbiyal a’laa.’
‘Verheerlijkt is mijn Heer, de Meest Verhevene.’

18. Kom op uit de knieling, zit op je linkervoet, plaats je rechtervoet rechtop en richt de tenen ervan naar de qiblah. Dit wordt de zithouding van de rust (djalsat al-istiraahah) genoemd.

19. Sta op naar de tweede gebedseenheid.

20. Zoek toevlucht bij Allah tegen de verbannen Satan, noem de Naam van Allah en reciteer hoofdstuk al-Faatihah en een ander kort hoofdstuk of elk ander gedeelte van de Koran, net zoals je in de eerste gebedseenheid hebt gedaan.

21. Buig, sta op en kniel zoals je in de eerste gebedseenheid hebt gedaan.

22. Ga na de tweede knieling zitten, maak een vuist met je rechterhand, wijs met je wijsvinger richting de qiblah, beweeg deze en reciteer het volgende:

‘Attahiyyaatoe lillaahi wassalawaatoe wattayyibaat. Assalaamoe ‘alayka ayyoehan nabiyyoe wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh. Assalaamoe ‘alaynaa wa ‘alaa ‘ibaadillaahis saalihien. Ashhadoe an laa ilaaha illallaah, wa ashhadoe anna moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh. Allaahoemma salli ‘alaa moehammadin wa ‘alaa aali moehammad, kamaa sallayta ‘alaa ibraahiema wa ‘alaa aali ibraahiem. Innaka hamiedoen madjied. Allaahoemma baarik ‘alaa moehammadin wa ‘alaa aali moehammad, kamaa baarakta ‘alaa ibraahiema wa ‘alaa aali ibraahiem. Innaka hamiedoen madjied.’
‘Alle loftuitingen, gebeden en reine woorden en daden komen toe aan Allah. Vrede zij met jou, o Profeet, en de Barmhartigheid en zegeningen van Allah. Vrede zij met ons en met de rechtschapen dienaren van Allah. Ik getuig dat niets het recht heeft aanbeden te worden dan Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. O Allah! Zend Uw lofprijzingen over Mohammed en over de familieleden van Mohammed, zoals U Uw lofprijzingen hebt gezonden over Ibraahiem (Abraham) en over de familieleden van Ibraahiem. Zeker, U bent Prijzenswaardig, Glorieus. O Allah! Zend Uw zegeningen over Mohammed en over de familieleden van Mohammed, zoals U Uw zegeningen hebt gezonden over Ibraahiem en over de familieleden van Ibraahiem. Zeker, U bent Prijzenswaardig, Glorieus.’

‘Allaahoemma innie a’oedhoe bika min ‘adhaabi djahannam, wa min ‘adhaabil qabr, wa min fitnatil mahyaa wal mamaat, wa min sharri fitnatil masiehid daddjaal.’
‘O Allah! Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de bestraffing van de Hel, tegen de bestraffing van het graf, tegen de beproevingen van het leven en de dood en tegen het kwade van de beproeving van al-Masieh ad-Daddjaal (de Antichrist).’

23. Kijk naar rechts en zeg:

‘As salaamoe ‘alaykoem wa rahmatoellaah.’

‘De vrede zij met jullie en de Barmhartigheid van Allah.’

Kijk vervolgens naar links en zeg hetzelfde.

24. Het avondgebed (maghrib) bestaat uit drie gebedseenheden. Verricht twee gebedseenheden zoals in het ochtendgebed. Wanneer je klaar bent met het uitspreken van de vredegroet en de gebeden over de Profeet ﷺ, sluit het gebed dan niet af door middel van de vredegroet. Hef echter je handen op, zeg: ‘Allaahoe akbar (Allah is de Grootste)’, en sta op naar de derde gebedseenheid. Reciteer alleen hoofdstuk al-Faatihah, maak je gebedseenheid af en beëindig je gebed door middel van het uitspreken van de vredegroet aan je rechterzijde en je linkerzijde.

25. Het middaggebed (dhohr), namidaggebed (‘asr) en late avondgebed (‘ishaa-) bestaan uit vier gebedseenheden. Verricht twee gebedseenheden zoals in het ochtendgebed. Wanneer je klaar bent met het uitspreken van de vredegroet en de gebeden over de Profeet ﷺ, sluit het gebed dan niet af door middel van de vredegroet. Sta echter op naar de derde en vervolgens de vierde gebedseenheid. Reciteer in beide gebedseenheden alleen hoofdstuk al-Faatihah, maak je gebed af en beëindig het gebed door middel van het uitspreken van de vredegroet aan je rechterzijde en je linkerzijde.

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe