1. Heb de intentie in je hart om het dodengebed te verrichten

2. Zeg viermaal: ‘Allaahoe akbar (Allah is de Grootste).’

3. Na de eerste uitspraak van ‘Allaahoe akbar’ dien je toevlucht te zoeken bij Allah tegen de verbannen Satan (a’ oe dhoe billaahi minash shay t aanir radjiem), de Naam van Allah te noemen (bismillaahir ra h maanir ra h iem) en hoofdstuk al-Faatihah te reciteren.

4. Na de tweede uitspraak van ‘Allaahoe akbar’ dien je de gebeden uit te spreken over de Profeet ﷺ:

‘Allaahoemma salli ‘alaa moehammadin wa ‘alaa aali moehammad, kamaa sallayta ‘alaa ibraahiema wa ‘alaa aali ibraahiem. Innaka hamiedoen madjied. Allaahoemma baarik ‘alaa moehammadin wa ‘alaa aali moehammad, kamaa baarakta ‘alaa ibraahiema wa ‘alaa aali ibraahiem. Innaka hamiedoen madjied.’

‘O Allah! Zend Uw lofprijzingen over Mohammed en over de familieleden van Mohammed, zoals U Uw lofprijzingen hebt gezonden over Ibraahiem (Abraham) en over de familieleden van Ibraahiem. Zeker, U bent Prijzenswaardig, Glorieus.  O Allah! Zend Uw zegeningen over Mohammed en over de familieleden van Mohammed, zoals U Uw zegeningen hebt gezonden over Ibraahiem en over de familieleden van Ibraahiem. Zeker, U bent Prijzenswaardig, Glorieus.’

5. Na de derde uitspraak van ‘Allaahoe akbar’ dien je één van de smeekbeden op te zeggen die van de Profeet ﷺ zijn overgeleverd, zoals:

‘Allaahoemaghfir li hayyinaa wa mayyitinaa wa shaahidinaa wa ghaa-ibinaa wa saghierinaa wa kabierinaa wa dhakarinaa wa oenthaanaa. Allaahoemma man ahyaytahoe minnaa fa ahyihie ‘alal islaam. Wa man tawaffaytahoe minnaa fa tawaffahoe ‘alal iemaan. Allaahoemma laa tahrimnaa adjrah, wa laa toedillanaa ba’dah.’

‘O Allah! Vergeef de levenden onder ons en de doden onder ons, de aanwezigen onder ons en de afwezigen onder ons, de kleinen onder ons en de groten onder ons, de mannen onder ons en de vrouwen onder ons. O Allah! Wie U van ons in leven laat, laat hem leven op de Islam en wie U van ons laat sterven, laat hem sterven op het geloof. O Allah! Ontzeg ons niet van zijn beloning en laat ons na hem niet dwalen.’
(Overgeleverd door Ahmed en at-Tirmidhie en authentiek verklaard door al-Albaanie)

6. Na de vierde uitspraak van ‘Allaahoe akbar’ kan je een willekeurige smeekbede verrichten. Daarna beëindig je het gebed door de vredegroet uit te spreken aan je rechterzijde.

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe