Dit is de zesde pilaar van de pilaren van het geloof.
Imam an-Nawawie legde de betekenis van het geloof in deze pilaar als volgt uit in zijn boek ‘Sharh al-Arba’ien’: ‘Dat je gelooft dat Allah alle zaken in de oudheid heeft voorbeschikt, dat Hij weet op welk tijdstip en welke plaats deze zaken plaatsvinden en dat deze plaatsvinden op de wijze die Allah heeft voorbeschikt.’

Het geloof in de voorbeschikking bestaat uit verschillende soorten:

1. De voorbeschikking in de Kennis

‘Dat je gelooft dat Allah voordat Hij de dienaren had geschapen al wist welke goede en slechte daden zij zouden verrichten en wie van hen tot de mensen van het Paradijs behoort en wie van hen tot de mensen van de Hel behoort. Dat Hij hun beloning en bestraffing heeft bereid voordat Hij hen schiep, dat Hij dit bij Zich heeft opgeschreven en dat de daden van de dienaren plaatsvinden zoals Hij dat reeds wist en heeft opgeschreven.’
(Djaami’ al-‘Oeloem wal-Hikam van Imam Ibn Radjab, blz. 24)

2. De voorbeschikking in het Bewaarde Paneel (al-Lawh al-Mahfoedh)

‘Abdoer-Rahmaan ibn Salmaan zei: ‘Alles wat Allah heeft voorbeschikt – zowel de Koran, als datgene wat hiervoor was, als datgene wat hierna was – staat opgeschreven in het Bewaarde Paneel.’
(Tafsier Ibn Kathier, 4/497)

3. De voorbeschikking in de baarmoeder

De Profeet ﷺ zei: ‘Dan zal er een Engel naar het embryo worden gezonden die de ziel erin blaast en de opdracht krijgt om vier dingen op te schrijven: zijn levensonderhoud, zijn leeftijd, zijn daden en of hij ellendig of gelukkig zal zijn.’
(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

4. De voorbeschikking in de tijdstippen

‘Dit is het laten geschieden van de voorbeschikte zaken op de daarvoor bestemde tijdstippen. Allah heeft het goede en het kwade geschapen en Hij heeft voorbeschikt dat deze tot de dienaren komen op vastgestelde tijdstippen.’
(Sharh al-Arba’ien van Imam an-Nawawie)

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe