Geboortebeperking met een specifiek aantal kinderen is tegenstrijdig met datgene wat Allah tevredenstelt. De Profeet ﷺ  beval namelijk om te trouwen met de vruchtbare vrouw, dat wil zeggen de vrouw die veel kinderen baart. Hij gaf als reden aan dat hij in het aantal volgelingen gaat concurreren met de volken of met de Profeten. De rechtsgeleerden hebben gezegd:  “Men dient de vrouw te trouwen die bekend staat om haar vruchtbaarheid. Of door zichzelf als zij al eerder getrouwd was geweest en zij bekend staat om het baren van veel kinderen. Of door haar verwanten zoals haar moeder en haar zus, als zij nog niet eerder getrouwd was.”

Bovendien, wat is de reden voor de geboortebeperking?  Is het de angst voor een krap levensonderhoud of de angst voor de last en de moeite van de opvoeding?

Als het eerste het geval is, dan is dit een kwaad vermoeden over Allah – Verheven is Hij. Aangezien Allah de schepping heeft geschapen, zal Hij deze ook in levensonderhoud voorzien. Allah – Verheven is Hij – zegt:  ‘Er is geen levend wezen op aarde, of aan Allah is het onderhoud ervan.’  [Soerat Hoed 11:6]

En Hij – Verheven is Hij – zegt:  ‘Hoeveel levende wezens zijn er niet die niet over hun levensonderhoud beschikken? Allah voorziet hen en jullie. En Hij is de Alhorende, de Alwetende.’  [Soerat al-‘Ankaboet 29:60]

Allah – Verheven is Hij – zegt over degenen die hun kinderen doden uit angst voor armoede:  ‘Wij voorzien hen en jullie in levensonderhoud.’  [Soerat al-Israa- 17:31]

Als de reden voor de geboortebeperking angst voor de last en de moeite van de opvoeding is, dan is dit onjuist. Want hoeveel kleine aantallen kinderen hebben voor een grote last en moeite gezorgd in de opvoeding? En voor hoeveel grote aantallen was de opvoeding makkelijker dan die van aantallen die veel kleiner waren?

Men gaat in de opvoeding rond in de cirkel van moeite en gemak, volgens datgene wat Allah – Verheven is Hij – voorbeschikt. Hoe meer de dienaar zijn Heer vreest en de goede wegen bewandelt, hoe meer Allah zijn zaak vergemakkelijkt.  Allah – Verheven is Hij – zegt:  ‘En wie Allah vreest, voor hem zal Hij zijn zaak vergemakkelijken.’  [Soerat at-Talaaq 65:4]

Wanneer het duidelijk is dat geboortebeperking tegenstrijdig is met de islamitische wet, hoort de geboorteregeling die past bij de situatie van de moeder daar dan ook bij?

Het antwoord:

Nee. De geboorteregeling die past bij de situatie van de moeder heeft niets te maken met geboortebeperking. Met geboorteregeling bedoel ik dat beide echtgenoten of één van hen in een bepaalde periode een middel gebruikt dat de zwangerschap voorkomt. Dit is toegestaan wanneer beide echtgenoten hier tevreden mee zijn.

Bijvoorbeeld: als de vrouw zwak is en de zwangerschap haar nog zwakker of zieker maakt, gebruikt zij – als de echtgenoot hier tevreden mee is – voor een bepaalde tijd deze pillen die de zwangerschap voorkomen, dan schuilt hier geen kwaad in.

De Metgezellen pasten coïtus interruptus (geslachtsgemeenschap die onderbroken wordt vóór de zaaduitstorting) toe in de tijd van de Profeet ﷺ  en dit werd hen niet verboden. Dit terwijl coïtus interruptus één van de zaken is die de zwangerschap als gevolg van deze gemeenschap voorkomen.

Bron: az-Zawaadj (het Huwelijk) van Imam Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien