1. Tevredenheid en zekerheid

Allah zegt: ‘Er vindt geen ramp plaats, behalve met de toestemming van Allah.’ [Soerat at-Taghaaboen 64:11]

‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: ‘Dat wil zeggen: met het bevel en de voorbeschikking van Allah.’

Allah zegt: ‘Wie in Allah gelooft, diens hart zal Hij leiden.’ [Soerat at-Taghaaboen 64:11]

Imam Ibn Kathier zei hierover: ‘Wanneer iemand door een ramp wordt getroffen en weet dat dit door Allah is voorbeschikt, waarna hij geduld heeft, de beloning verwacht en zich overgeeft aan het oordeel van Allah, zal Allah zijn hart leiden en datgene wat hij in deze wereld heeft verloren vervangen door leiding en een oprechte overtuiging in zijn hart. Het kan zijn dat Allah datgene wat Hij van hem heeft genomen, vervangt door het gelijke hieraan of iets beters.’

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: ‘Allah zal zijn hart leiden naar de zekere overtuiging, zodat hij weet dat datgene wat hem getroffen heeft hem niet had kunnen missen en datgene wat hem gemist heeft hem niet had kunnen treffen.’

‘Alqamah zei: ‘Dit gaat over degene die door een ramp wordt getroffen, waarna hij weet dat dit afkomstig is van Allah.’

2. Uitwissing van de zonden

De Profeet ﷺ zei: ‘Er treft de gelovige geen ziekte, vermoeidheid, kwaal, moeilijkheid, zelfs geen zorgen zonder dat Allah daardoor zijn zonden uitwist.’
(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

3. Grote beloning

Allah zegt: ‘Verkondig het goede nieuws aan de geduldigen. Degenen die – wanneer zij getroffen worden door een ramp – zeggen: ‘Zeker, tot Allah behoren wij en zeker, tot Hem zullen wij terugkeren.’ Diegenen zijn het op wie de gebeden van hun Heer en Barmhartigheid rusten en diegenen zijn de geleiden.’ [Soerat al-Baqarah 2:155-157]

4. Rijkdom van het hart

De Profeet ﷺ zei: ‘Wees tevreden met datgene wat Allah jou heeft gegeven, dan zul je de rijkste mens zijn.’
(Overgeleverd door at-Tirmidhie en Ibn Maadjah en goed verklaard door al-Albaanie in Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb)

De Profeet ﷺ zei: ‘Rijkdom is niet het bezitten van vele spullen, maar de ware rijkdom is de rijkdom van het hart.’
(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)

Wij zien dat vele mensen grote rijkdommen bezitten maar hier niet tevreden mee zijn, waardoor zij een arme ziel bezitten. Degene die echter weinig bezittingen heeft maar tevreden is met wat Allah hem heeft gegeven, die bezit een rijke ziel.

5. Verdwijning van arrogantie en verdriet

Allah zegt: ‘Er vindt geen ramp plaats op aarde of in jullie zelf behalve dat het in een Boek staat voordat Wij deze schiepen. Zeker, dat is voor Allah gemakkelijk. Zodat jullie niet treuren om wat jullie is ontgaan en niet verblijd raken over wat Hij jullie heeft gegeven. Allah houdt van geen enkele hoogmoedige opschepper.’ [Soerat al-Hadied 57:22-23]

Imam Ibn Kathier zei: ‘Schep niet bij de mensen op over datgene waarmee Allah jullie heeft begunstigd. Dit hebben jullie namelijk niet zelf verdiend, maar Allah heeft dit voor jullie voorbeschikt en Hij heeft jullie hiervan voorzien. Laat de gunsten van Allah er niet voor zorgen dat jullie trots en arrogant worden.

‘Ikrimah zei: ‘Er is niemand die niet blij wordt of verdrietig raakt. Maar zet jullie blijdschap om in dankbaarheid en jullie verdriet in geduld.’
(Tafsier Ibn Kathier, 4/314)

6. Dapperheid

Wanneer iemand in de voorbeschikking gelooft, zal hij dapper zijn en niemand vrezen behalve Allah. Hij weet namelijk dat zijn leeftijd is voorbeschikt, dat niets hem kan overkomen zonder de toestemming van Allah en dat met moeilijkheid gemak komt.

7. Geen vrees voor het kwaad van de mensen

De Profeet ﷺ zei: ‘Weet dat als de hele mensheid samenkomt om jou ergens mee van nut te zijn, zij jou nergens mee van nut kunnen behalve datgene wat Allah voor jou heeft voorbeschikt. Als zij samenkomen om jou ergens mee te schaden, zullen zij jou nergens mee kunnen schaden behalve datgene wat Allah voor jou heeft voorbeschikt. De pennen zijn opgeheven en de bladen zijn opgedroogd.’
(Overgeleverd door at-Tirmidhie, die deze goed/authentiek verklaarde)

8. Geen vrees voor de dood

‘Alie ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: ‘Op welke van de twee dagen kan ik vluchten voor de dood? Een dag die niet is voorbeschikt of een dag die wel is voorbeschikt? Een dag die niet is voorbeschikt, hoef ik niet te vrezen. Een dag die wel is voorbeschikt, kan ik niet ontvluchten.’

9. Geen spijt vanwege van datgene wat jou ontzegd wordt

De Profeet ﷺ zei: ‘De sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah dan de zwakke gelovige, maar in beiden zit goeds. Streef naar datgene wat jou van nut is, zoek hulp bij Allah en wees niet lui. Als je ergens door getroffen wordt, zeg dan niet: ‘Als ik dit en dat had gedaan, dan was er zus en zo gebeurd.’ Maar zeg: ‘Allah heeft dit voorbeschikt en Hij doet wat Hij wil.’ Het woordje ‘als’ opent namelijk het werk van de Satan.’
(Overgeleverd door Moeslim)

10. Het goede zit in datgene wat Allah heeft gewild

Wanneer je gewond raakt aan je arm, prijs Allah dan dat je arm niet gebroken is. Wanneer je arm is gebroken, prijs Allah dan dat je arm niet geamputeerd is of dat je rug niet gebroken is.

Er was een handelaar die op het vliegtuig aan het wachten was om een belangrijke handelstransactie aan te gaan. Toen de tijd van het gebed aanbrak, ging hij even bidden, waardoor hij zijn vliegtuig miste. Verdrietig om datgene wat aan hem voorbij was gegaan, ging hij op de grond zitten. Even later kreeg hij het nieuws te horen dat het vliegtuig dat hij gemist had in brand was gevlogen. Daarop knielde hij neer uit dankbaarheid aan Allah dat Hij hem gered had en hij herinnerde zich de Woorden van Allah: ‘Het kan zijn dat jullie ergens een hekel aan hebben, terwijl dit goed voor jullie is. Het kan zijn dat jullie ergens van houden, terwijl dit slecht voor jullie is. Allah weet en jullie weten niet.’ [Soerat al-Baqarah 2:216]

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe