De zakat is verplicht over vier soorten bezittingen:

1. Datgene wat uit de aarde komt, zoals de graansoorten, groenten en fruit.

Allah zei:  ‘O jullie die geloven! Geef uit van de goede dingen die jullie hebben verdiend en van datgene wat Wij voor jullie uit de aarde hebben voortgebracht. Maar keer jullie niet tot het slechte ervan om dit uit te geven, terwijl jullie dit niet zouden aannemen tenzij jullie je ogen zouden sluiten.’  [Soerat al-Baqarah 2:267]

‘Geef het recht ervan op de dag van zijn oogst.’  [Soerat al-An’aam 6:141]

De Profeet ﷺ zei:  ‘Van datgene wat door de hemel is bewaterd, dient een tiende te worden gegeven en van datgene wat bevloeid wordt, dient de helft van een tiende te worden gegeven.’

(Overgeleverd door al-Boekhaarie)

2. Betalingsmiddelen zoals goud, zilver en geld

Allah zei:  ‘Degenen die goud en zilver oppotten en deze niet uitgeven op de weg van Allah, verkondig hun een pijnlijke bestraffing.’  [Soerat at-Tawbah 9:34]

De Profeet ﷺ zei:  ‘Van iedere bezitter van goud of zilver die het recht ervan niet uitgeeft, zal het goud en zilver op de Dag der Opstanding worden verhit in het vuur van de Hel, waarna zijn voorhoofd, zijn zij en zijn rug hiermee zullen worden geschroeid. Telkens wanneer deze afkoelen, worden deze weer voor hem verhit op een Dag waarvan de lengte vijftigduizend jaar is, totdat er tussen de dienaren zal worden geoordeeld.’
(Overgeleverd door Moeslim)

Met het recht ervan wordt de zakat bedoeld, zoals in een andere overlevering wordt duidelijk gemaakt:  ‘Van iedere bezitter van een schat die de zakat erover niet afstaat…’

3. Handelswaar

Hiermee worden alle goederen bedoeld die bestemd zijn voor het handeldrijven, zoals grond, dieren, voedsel, drank, auto’s, enzovoorts. Na het verstrijken van een islamitisch jaar dient de bezitter de waarde ervan te begroten en 2,5% ervan af te staan. Het maakt niet uit of de waarde ervan hetzelfde is gebleven als toen hij deze kocht of dat deze is veranderd.

4. Vee

Hiermee worden kamelen, runderen, schapen en geiten bedoeld, op voorwaarde dat zij grazen en bestemd zijn voor melkproductie en voortplanting. Met het grazen wordt bedoeld dat zij het hele jaar of het grootste deel van het jaar in het gras weiden. Als zij niet grazen, hoeft men geen zakat erover te betalen, tenzij zij bestemd zijn voor handel. In dat geval worden zij beschouwd als handelswaar, ongeacht of zij grazen of niet.

Bron: ‘Sharh Arkaan al-Islaam wal Iemaan/Uitleg van de Pilaren van de Islam en het Geloof’ van Shaykh Zienoe