In de Naam van Allah, de Bezitter van ultieme Genade, de Schenker van ultieme Genade

Corrupte geloofsbelijdenissen, liegen, bedriegen, onrecht, innovaties, lage begeerten, gehechtheid aan dit leven, onwetendheid, gravenaanbidding, onverdraagzame blinde aanhang, enzovoort.. en toch blijven we zeggen: ‘Ons grootste probleem zit in onze leiders…!!’

Is dit het geval?

Allah de Verhevene zegt: ‘Zeker, Allah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen.’ [Soerat ar-Ra’d 13:11]

Imam Ibn al-Qayyim – moge Allah hem genadig zijn – zei:

‘Denk na over de Wijsheid van Allah, de Verhevene, waar Hij de koningen van de mensen, hun leiders en hun gezaghebbers van dezelfde soort maakte als hun eigen daden. Het is alsof de daden van de mensen verschenen in de gedaanten van hun koningen en leiders.

Als de mensen oprecht zijn, zullen hun koningen en leiders oprecht zijn. Als de mensen zich wegkeren (van oprechtheid), zullen hun leiders zich tegen hen keren. Als de mensen onderdrukken en tiranniseren, zullen hun koningen en leiders ook tiranniseren en onderdrukken. Als bedrog en verraad zichtbaar worden onder hen, zal hetzelfde verschijnen in hun leiders. Als de mensen afzien van het vervullen van de rechten die Allah op hen heeft en gierig worden hierin, zullen hun koningen en leiders weigeren om hun hun rechten te geven en gierig worden hierin. Als de mensen datgene nemen waar zij geen recht op hebben van diegenen die zij onderdrukken, zullen de koningen datgene nemen van de mensen waar zij geen recht op hebben en belastingen heffen en hen taken opleggen. Wat de mensen ook onrechtmatig nemen van de onderdrukten, hun koningen zullen hetzelfde nemen door het van hen af te dwingen. Degenen die de leiding hebben over de mensen verschijnen dus in de gedaanten van de daden van hun onderdanen.

Het past niet bij de Goddelijke Wijsheid dat het slechte en het valse geregeerd worden behalve door diegenen van dezelfde soort. Aangezien de vroegere moslims de beste en het meest geleid waren van alle generaties, waren hun leiders van hetzelfde aanzien. Maar toen de mensen zwak werden, werden de leiders van hun eigen stand. Het past dus niet bij de Wijsheid van Allah in deze tijden (de 8e islamitische eeuw) dat leiders als Moe’aawiyah en ‘Oemar ibn ‘Abdil-‘Aziez ons onder hun hoede hebben, laat staan leiders als Aboe Bakr en ‘Oemar. Het is echter zo dat onze leiders in overeenstemming zijn met onze eigen stand en aanzien, net zoals degenen die voor ons regeerden in overeenstemming waren met de stand en het aanzien van hun mensen. Beide kwesties (de status van de voormalige leiders en die van deze tijd) zijn even noodzakelijk en onvervreemdbaar volgens Allah’s Wijsheid.’
(Miftaah Daar as-Sa’aadah, 1/177-178)

Het is erg duidelijk vanuit de religieuze teksten en de overeenstemming van de vroegere moslims, evenals bij wijze van intellect en ervaring, dat de werkelijke verandering van de status van de moslimgemeenschap opkomt wanneer zij terugkeert naar Allah en de wegen volgt die de vroegere generaties succesvol maakten. Imam Maalik – moge Allah hem genadig zijn – somde dit op in enkele woorden met een diepgaande betekenis: ‘Niets zal het laatste deel van deze gemeenschap rechtzetten, behalve datgene wat het eerste deel van deze gemeenschap heeft rechtgezet.’ (Al-I’tisaam van Imam ash-Shaatibie)

Degenen die het pad nemen van confrontatie met de leiders en denken dat de verandering via deze manier komt, volgen het pad van misleiding en een pad waarvan de consequenties hebben bewezen dat het onjuist is volgens alle perspectieven. Dit is hetzelfde pad dat genomen werd door de vroegere Khawaaridj (rebellen) die de moetashaabih (niet helemaal duidelijke) teksten volgden, in plaats van de moehkam (duidelijke) teksten te volgen en hetgeen niet helemaal duidelijk is terug te voeren naar hetgeen duidelijk is. Het volgen van de moetashaabih is een pad van kwellingen en beproevingen dat leidde tot opstand tegen de leiders van de Metgezellen. In onze tijd heeft dit gezorgd voor bloedvergieten, ellende en vertraging van de geloofsverkondiging. Allah is Degene Die om hulp wordt gevraagd.

Deze kwestie is een kwestie van religie en geen kwestie van emoties. Aangezien de tekstuele bewijzen de gelovigen verzadigd opdragen dat zij diegenen in autoriteit moeten gehoorzamen, zelfs als zij onderdrukken en iemands rijkdom nemen etc. zolang dat zij de gelovige niet opdragen om zonden te begaan, hebben we geen keus dan toe te staan en te gehoorzamen. Anders zouden wij een nieuwe religie aan het verzinnen zijn.

Allah, Degene Die vrij is van alle gebreken, de Verhevene, zei: ‘Laten degenen die zijn (de Profeets) bevel ongehoorzaam zijn, ervoor oppassen dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestraffing hen treft.’ [Soerat an-Noer 24:63]

Imam Maalik zei: ‘Alles wat geen religie was in de tijd van de Profeet ﷺ kan vandaag de dag ook niet beschouwd worden als iets van de religie.’
(Al-I’tisaam van Imam ash-Shaatibie)

Als iemand er dus voor kiest om het pad van de Profeet ﷺ tegen te werken, laat hij zich dan het volgende vers herinneren: ‘Wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem gaan naar waarheen hij zich afgekeerd heeft en Wij zullen hem in de Hel binnenleiden. Wat een afschuwelijke slechtste bestemming!’ [Soerat an-Nisaa- 4:115]

Moge Allah, de Genadevolle, ons allen naar de waarheid leiden en ons eraan laten vasthouden. Moge Allah, de Verhevene en Majesteitelijke, ons allen beschermen tegen de beproevingen en de rampspoeden en ons (zowel heersers als onderdanen) leiden naar Zijn Pad. Aamien.

Dr. Saleh as-Saleh