Eén Ware God

Allereerst, er is maar Eén God Die het universum en de gehele mensheid schiep. Door de geschiedenis heen hebben mensen in hun gedachten valse goden gecreëerd en hebben zij onjuiste ideeën over de Almachtige God bedacht. Toch is er nog steeds maar Eén Ware God – en Hij alleen is het waard om aanbeden te worden.

Helaas zijn sommige niet-moslims onterecht tot de overtuiging gekomen dat moslims een andere god aanbidden dan de joden en de christenen. Dat kan komen omdat moslims naar hun God verwijzen als ‘Allah’, maar ook omdat er eeuwenlang vele leugens en vervalsingen zijn verspreid door mensen die vijandig waren tegen de Islam.

Allah is simpelweg het Arabische woord voor de Almachtige God

In feite aanbidden de moslims de God van Noach, Abraham, Mozes en Jezus ﷺ; dezelfde God als de christenen en de joden. Het woord ‘Allah’ is simpelweg het Arabische woord voor de Almachtige God. Het is hetzelfde woord dat Arabisch sprekende christenen en joden gebruiken om naar God te verwijzen. Als je een Arabische vertaling van de christelijke Bijbel kan vinden, zul je het woord ‘Allah’ zien waar in het Nederlands ‘God’ staat.

Maar zelfs al geloven moslims, joden en christenen in dezelfde God, verschillen hun concepten over Hem behoorlijk. Moslims verwerpen bijvoorbeeld het idee van de Drie-eenheid of dat de Almachtige God in de wereld is geïncarneerd. Ook leunen de islamitische leerstellingen niet op ‘mysterie’ of ‘tegenstrijdigheid’ en ze doen daar ook geen beroep op. De leerstellingen zijn open en duidelijk.

De Islam onderwijst dat Allah Barmhartig, Liefdevol en Genadevol is en dat Hij het niet nodig heeft om een mens te worden (noch is het voor mensen nodig dat Hij een mens wordt). Eén van de unieke aspecten van de Islam is dat deze onderwijst dat je een persoonlijke en voldoening gevende relatie met Allah kan hebben zonder Zijn Verhevenheid aan te tasten. In de Islam is er geen dubbelzinnigheid in Goddelijkheid. God is God en mens is mens.

Moslims geloven dat Allah de Meest Genadevolle is en dat Hij direct met de mensen handelt, zonder dat er tussenkomst van iets of iemand nodig is. De zin ‘In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle’ is één van de meest herhaalde verzen in de Heilige Koran.

Daarnaast vereisen de pure en duidelijke leerstellingen van de Islam dat Allah direct en zonder tussenpersonen wordt benaderd. Dit is zo, omdat moslims geloven dat Allah complete heerschappij van alles bezit en dat Hij Zijn Gunst en Genade kan geven aan Zijn schepsels zoals Hij wil. Boetedoening, incarnatie of bloedoffer is niet nodig.

Samengevat nodigt de Islam de mensen uit om zich te onderwerpen aan de Ene Ware God en om Hem alleen te aanbidden zonder enige partners.