De beste behandeling van de geestelijke ziekten en de benauwdheid van het hart is in het kort als volgt:

1. Volg de leiding van Allah en het pure monotheïsme. De dwaling en afgoderij behoren namelijk tot de grootste oorzaken van de benauwdheid van het hart.

2. Volg het licht van het oprechte geloof dat Allah in jouw hart heeft geworpen en verricht goede daden.

3. Doe profijtelijke kennis op. Hoe groter jouw kennis is, hoe ruimer en uitgestrekter jouw hart zal zijn.

4. Keer terug naar Allah. Heb Allah lief met heel je hart. Keer je tot Allah en geniet van het aanbidden van Allah.

5. Gedenk Allah onophoudelijk in iedere situatie en op elke plaats. Het gedenken van Allah heeft een verbazingwekkend effect in de verruiming van het hart, het genot van het hart en de verdwijning van zorgen en verdriet.

6. Wees goed en weldadig voor de schepsels op alle mogelijke manieren. De vrijgevige weldoener heeft van alle mensen de ruimste borst, de zuiverste ziel en het hart dat het meest geniet.

7. Wees dapper. De dappere persoon heeft een ruime borst en een uitgestrekt hart.

8. Zuiver je hart van verdorvenheid van lelijke eigenschappen die leiden tot benauwdheid en kwelling van het hart: zoals afgunst, haat, wrok, vijandigheid, afkeer en onrechtvaardigheid.

‘Abdoellaah ibn ‘Amr zei:  ‘De Boodschapper van Allah ﷺ  werd gevraagd: ‘Wie is de beste van alle mensen?’ Hij antwoordde: ‘Elke bezitter van een louter hart en een waarachtige tong.’ De mensen zeiden: ‘De waarachtige tong kennen we, maar wat is het loutere hart?’ De Boodschapper van Allah ﷺ  antwoordde: ‘Dat is het godsbeseffende en zuivere hart dat vrij is van zonde, onrecht, wrok en afgunst.’

(Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah, 948)

9. Houd de mensen niet in de gaten. Praat niet over onnuttige dingen. Luister niet naar onnuttige dingen. Meng je niet teveel mengen met de mensen. Eet niet teveel en slaap niet teveel. Het vermijden hiervan behoort ongetwijfeld tot de oorzaken van de verruiming van het hart, het genot van het hart en de verdwijning van zorgen en verdriet.

10. Houd je bezig met een profijtelijke handeling of een profijtelijke wetenschap. Dit leidt jouw hart af van datgene wat jouw hart onrustig maakt.

11. Schenk aandacht aan de handelingen van vandaag. Maak je geen zorgen over de toekomst. Heb geen verdriet om het verleden. Span je in voor datgene wat jou van nut is in jouw religieuze en wereldse zaken. Vraag jouw Heer om jou hierin te laten slagen vraag Hem hierin om hulp. Zeker, dit doet de zorgen en het verdriet verdwijnen.

12. Kijk naar degene die lager is dan jij en niet naar degene die hoger is dan jij met betrekking tot gezondheid en rijkdom en wat hiermee samenhangt.

13. Vergeet de tegenspoed die voorbij is gegaan en die je niet meer kan veranderen. Denk hier niet in het minst aan.

14. Wanneer je wordt getroffen door tegenspoed, streef dan naar het verlichten hiervan door uit te gaan van het ergste waartoe het kan leiden en dit vervolgens te weerhouden naargelang jouw vermogen.

15. Jouw hart dient sterk te zijn en zich niet in beroering te brengen door verbeeldingen en hersenschimmen die veroorzaakt worden door kwade gedachten. Word niet boos. Veronderstel niet dat de geliefde zaken zullen verdwijnen of dat de gehate zaken zullen plaatsvinden. In plaats daarvan dien jij de zaak over te laten aan Allah (de Almachtige en Majesteitelijke), tezamen met het uitvoeren van de nuttige oorzaken en het vragen aan Allah om bescherming en veiligheid.

16. Laat je hart steunen op Allah. Vertrouw op Hem. Ga uit van Zijn Goedheid. Degene die op Allah vertrouwt, wordt niet beïnvloed door waanideeën.

17. De verstandige weet dat het heilzame leven het leven van geluk en rust is en dat het leven heel kort is. Maak dit dus niet nog korter door je mee te laten slepen door de zorgen en problemen. Dit is namelijk in strijd met het heilzame leven.

18. Wanneer je getroffen wordt door tegenspoed, vergelijk dan de gunsten waarin jij verkeert – zowel met betrekking tot de religie als de wereldse zaken – met de tegenspoed die jou heeft getroffen. Dan zal het duidelijk voor je worden hoe enorm veel de gunsten zijn waarin jij verkeert.  Vergelijk de slechte dingen waarvoor jij vreest met de vele kansen op het goede. Laat de kleine kans op het slechte de grote kans op het goede niet overwinnen. Hierdoor zullen jouw zorgen en angsten verdwijnen.

19. Weet dat de overlast van de mensen jou geen schade kan berokkenen, vooral hun verdorven uitspraken. Integendeel, deze zijn schadelijk voor henzelf. Schenk hier dus geen aandacht aan en denk er niet aan, zodat deze jou geen kwaad zullen doen.

20. Concentreer je op datgene wat jou ten voordele is in de religie en de wereldse zaken.

21. Verwacht geen dank of beloning voor de weldaden die je doet, behalve van Allah. Weet dat je handel drijft met met Allah. Bekommer je dus niet om de dank van degene die jij hebt bevoordeeld:  ‘Wij voeden jullie alleen omwille van het Aangezicht van Allah. Wij wensen van jullie geen beloning en geen dank.’ [Soerat al-Insaan 76:9]  Dit wordt extra benadrukt in de omgang met de echtgenoot/echtgenote en de kinderen.

22. Plaats de nuttige zaken voor je ogen en doe je best om deze te verwezenlijken. Kijk niet om naar de schadelijke dingen en houd je hier niet mee bezig.

23. Maak de handelingen van vandaag af, zodat je vrij bent voor de handelingen van morgen en jij deze de volgende dag kan uitvoeren met frisse moed.

24. Kies datgene van de profijtelijke handelingen en de profijtelijke wetenschappen uit wat het allerbelangrijkst is, vervolgens datgene wat minder belangrijk is, enzovoorts; vooral datgene waar jij naar verlangt. Vraag Allah hierin om hulp en beraadslaag vervolgens de mensen van kennis en wijsheid. Wanneer het voordeel gerealiseerd is en jij een besluit hebt genomen, vertrouw dan op Allah.

25. Spreek over de innerlijke en uiterlijke gunsten van Allah. Het kennen van de gunsten en het spreken hierover zorgen er namelijk voor dat je wordt aangezet tot dankbaarheid en dat Allah jouw zorgen en verdriet wegneemt.

26. Wanneer je een tekortkoming ziet bij jouw echtgenoot/echtgenote, naaste, kameraad en/of eenieder met wie jij een band hebt, dien je hem of haar te behandelen op grond van de goede eigenschappen die deze bezit en dien je de goede eigenschappen te vergelijken met de gebreken van deze persoon. Door het beschouwen hiervan blijft de vriendschap voortbestaan en verruimt het hart zich.

De Profeet Mohammed  ﷺ zei:  ‘Laat geen gelovige man een hekel hebben aan een gelovige vrouw. Als hij een afkeer heeft van één van haar eigenschappen, zal hij tevreden zijn met een andere eigenschap.’

(Sahieh Moeslim, 1467)

27. Smeek Allah om al jouw zaken recht te zetten. De Profeet zei ﷺ  gewoonlijk :

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

‘Allaahoemma aslih lie dieniyal ladhie hoewa ‘ismatoe amrie. Wa aslih lie doenyaayal latie fiehaa ma’aashie. Wa aslih lie aakhiratil latie fiehaa ma’aadie. Wadj’alil hayaata ziyaadatan lie fie koelli khayr. Wadj’alil mawta raahatan lie min koelli sharr.’

‘O Allah. Zet mijn religie voor mij recht, welke een bescherming is van al mijn zaken. Zet mijn wereldse leven voor mij recht, waarin mijn levensonderhoud zit. Zet mijn Hiernamaals voor mij recht, waarin mijn volgende leven is. Maak het leven een vermeerdering van al het goede voor mij. Maak de dood een verlossing van al het kwade voor mij.’

(Sahieh Moeslim, 2720)

De Profeet ﷺ  zei:  ‘De smeekbeden van de bedroefde persoon zijn:

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو ، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

‘Allaahoemma rahmataka ardjoe. Fa laa takilnie ilaa nafsie tarfata ‘ayn. Wa aslih lie sha-nie koellah. Laa ilaaha illaa ant.’

‘O Allah, ik hoop alleen op Uw Genade. Laat mij dus geen oogwenk over aan mijzelf. Zet al mijn zaken recht voor mij. Niets heeft het recht aanbeden te worden dan U.’

(Sahieh al-Adab al-Moefrad, 539)

Deze oorzaken en middelen vormen een profijtelijke behandeling van de geestelijke ziekten en behoren tot de beste geneesmiddelen voor de rusteloosheid van de ziel. Dit is voor degene die deze overpeinst en uitvoert met oprechtheid en zuivere toewijding aan Allah. Verschillende geleerden hebben hier talrijke geestelijke ziekten en gevallen mee behandeld, waarna Allah er een geweldig profijt mee schonk.

(Zaad al-Ma’aad van Imam Ibn al-Qayyim, 2/23-28 &  Al-Wasaa-il al-Moefiedah van Imam as-Sa’die)

 

* Wij adviseren iedereen die ziek is om een arts te raadplegen om vast te stellen of het gaat om een lichamelijke of psychische ziekte. Vele mensen denken dat ze ‘bezeten’ zijn, terwijl er vaak sprake is van een psychische ziekte. Mocht je behoefte hebben aan een psycholoog, dan adviseren wij altijd om een islamitische psycholoog te nemen, omdat die jou beter zal begrijpen.

Het is uiteraard enorm aangeraden om roeqyah over jezelf te doen. De kracht van de Koran mag niet worden onderschat. Ook is het aangeraden om veel smeekbeden te verrichten. Keer je als eerste altijd tot Allah. Hij is degene die jou beschermt en geneest. Allah weet het beter.